Vše o životě a pro život!!


Proč číst Bibli?

Mnoho lidí si myslí, že Bible je jen archaický spis, nudná sbírka zákazů, příkazů, zázračných historek a nesrozumitelných obrazů. Možná si to myslíte i vy. Ale zkusili jste ji někdy číst? Bibli nemůžete číst jako historický román. Při jejím čtení musíte přemýšlet a dávat pozor, co vám chce sdělit. Židé (ve Starém zákoně) a křesťané (v celé Bibli) vnímají slova lidských autorů Bible jako oslovení samotným Bohem. S tímto nemusíte hned souhlasit, ale neodkládejte ji. Bible vámmůže pomoci hlouběji porozumět kulturním, sociálním a mravním základům naší civilizace. Pochopíte, proč národy ovlivněné Biblí mají citlivější sociální vnímání. Poselství Bible je osvobodilo od zbožštění přírody, proto mohly vytvořit svobodné vědy a techniku. Také výtvarná, literární i hudební díla inspirovaná touto knihou k vám, promluví novou řečí.
Jak začít? Bibli napsali různí lidé - vzdělaní i prostí. A přece Bible tvoří jednotný celek. Psali ji lidé, kteří byli vedeni Duchem Božím. Bible vznikla v širokém časovém rozmezí několika tisíciletí. není seřazena úplně chronologicky. Proto ji nedoporučujeme číst popořádku jako jiné knihy - od 1: stránky po poslední. Do nestarších dějin Izraele vás uvedou 1. a 2. kniha Mojžíšova a 1. a 2. kniha Samuelova. Zbožnost izraelského národa poznáte nejlépe ze 'Zalmů, jeo moudrost můžete objevovat v knihách Přísloví a Kazatel. Základy křesťanství najdete v Novém zákoně. Nejlépe je začít číst Lukášovo a Janovo evangelium a Skutky apoštolů. V dopise Židům můžete sledovat návaznost na Starý zákon, naopak ve Starém zákoně v knize Izaiáš jsou prorocké obrazy o životě a smrti Ježíše Krista. Můžete sáhnout i po některých výkladových pomůckách, které dnes vycházejí i u nás. Nebo, ještě lépe, vyhledejte ve svém okolí křesťanské společenství, kde se Bible srozumitelně a věrně vykládá a především, kde se podle ní žije.
Má vůbec cenu Bibli číst? Bible měla vždy významný vliv na život člověka. I dnes proměňuje lidské povahy, přináší povzbuzení, pomáhhá člověku nalézt smysl života ve všec h životních situacích. Celá kniha mluví o úžasné Boží lásce, o plánu záchrany člověka pro věčnost. Říká, jak může člověk přijít k Bohu a hovořit s Ním v modlitbě (Žalmy). Ukazuje, že hříšný člověk může najít odpuštění niv a stát se Božím dítětem vírou v Ježíše Krista - v Jeho oběť a vzkříšení a že může přijmout do svého myšlení Božího Ducha.
Bible je jen jedna! Starý zákon je tentýž, jaký používali a dodnes používají Židé - bez zásahů a úprav. Záleží ovšem na kvalitě překladu. Klasická česká Bible kralická je na svoji dobu vynikající. Soudobý ekümenický překlad je modernější a úžívají ho všechny křesťanské církve u nás. 
Na závěr malá informace: Bibli tvoří menší knihy. Je to vlastně taková malá knihovna. Každá kniha se dělí na kapitoly a dále na verše. Toto rozdělení pochází z pozdější doby a je to vlastně jen technická pomůcka, usnadňující hledání a orientaci v celé Bibli. Přejeme vám, aby vás Bibel zaujala a přinesla do vašeho života mnoho dobrého!