Vše o životě a pro život!!


Poznat Boha - ALE jak??

Bůh je blízko!  I když jste se s Bohem ještě nesetkali, je skutečností, že existuje a že je blízko vás. Bible o Bohu jasně říká: „On není od nikoho z nás daleko“ (Skutky 17, 27b). Je totiž neomezený v prostoru a čase. Je nám tak blízký jako vzduch, který dýcháme. Bůh nás odedávna vybízí, abychom ho hledali: „Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem“ (Bible, Jeremiáš 29, 13). Bůh ujišťuje, že ho každý člověk může osobně poznat. Ale jak? 
Hledání Boha: 
Podle Bible ztratil člověk kontakt s Bohem vlastní vinou. Zřekl se Boha a žije
v odloučení. Přesto však je v srdci každého člověka zakotvena touha po Bohu. Odedávna se lidé pokoušejí znovu najít cestu k němu. Hledají však Boha po svém – podle vlastních představ. Vzniklo mnoho různých náboženství a filozofií, které nabízejí různé způsoby, jak dosáhnout Boha. Ale jakého? Boha podle lidských představ! To jsou však jen marné pokusy. Člověk se k pravému Bohu sám nemůže dostat. 
Jediná překážka: 
 Překážkou na cestě k Bohu je náš hřích. Náš nezájem, neposlušnost a dokonce odmítání Boha. To je podstata hříchu. Náš vzdorovitý životní postoj. V životě bez Boha a bez přijetí jeho vůle se hromadí hříchy, které vytvářejí propast. Oddělují nás od Boha, a tím i od věčného života. Bible říká: „Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha, vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi, proto neslyší“ (Izajáš 59, 2). Hlavní překážka leží tedy ve mně, v mém egoismu: Já chci svůj život žít tak, jak já to pokládám za správné. Jak se tedy mohu dostat k Bohu? 
Bůh sám přichází!  I když jsme se obrátili k Bohu zády, přesto nás miluje. Je náš Stvořitel. Nechce, abychom skončili ve věčném zahynutí. Proto sám přichází, aby nás vyvedl z propasti hříchu a smrti. To je radostná zpráva (evangelium) pro všechny. Bohu jsme tak vzácní, že za naše hříchy obětoval svého Syna – Ježíše Krista. Nechal jej odsoudit na kříž a zemřít. Ježíš tak představuje most, který překlenuje propast mezi Bohem a lidmi. Proto mohl o sobě říci: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne“ (Janovo evangelium 14, 6). Bůh učinil vše. On udělal první krok k nám. Nyní je na nás, abychom učinili krok k němu. 
Jak se dostaneme k Bohu? Jediná cesta k Bohu vede skrze víru v Ježíše Krista. Lidé však tomu nevěří a odmítají přijmout Ježíše jako Božího Syna. Nevěra je hříchem – překážkou na cestě k Bohu. Naproti tomu víra znamená přijmout Ježíše jako svého Pána a Spasitele a následovat ho. Poprosit jej o odpuštění hříchů. On nikoho neodmítá: „Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti“ (1. list Janův 1, 9). Nyní záleží jen na nás, zda odpovíme na Boží nabídku. Bůh je od nás vzdálen jen na jednu modlitbu! Čeká na naši odpověď. 
Vaše rozhodnutí: Následující modlitbou můžete Ježíše Krista přijmout jako svého osobního Spasitele a Pána do svého života:
„Pane Ježíši, odpusť mi, prosím, že jsem se o Tebe nezajímal a žil podle sebe. Vyznávám Ti všechny své hříchy, které jsem učinil ve svém životě. Děkuji Ti, že mi je odpouštíš. Přijímám Tě jako Spasitele a Pána svého života. Chci začít nový život s Tvou pomocí. Děkuji Ti, že mě máš rád, a že mě nikdy neopustíš. Amen.“

Tvůj (Tvá) ................................... zde můžete dopsat své jméno

Co vám Bůh zaslibuje:
ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ:,,I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh“ (Bible, Izajáš 1, 18b).
BOŽÍ SYNOVSTVÍ:„Těm pak, kteří přijali Ježíše Krista a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi“ (Bible, Jan 1, 12).
JISTOTU VĚČNÉHO ŽIVOTA: „Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život“ (Bible, 1. list Janův 5, 13).
VYSLYŠENÍ MODLITBY: „Máme pevnou důvěru, že nás Bůh slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí“ (Bible, 1. List Janův 5, 14).
PLNOST ŽIVOTA: „Ježíš Kristus přišel, abychom měli život a měli ho v hojnosti“ (Bible, Jan 10, 10 b).
Rady na další cestu víry:
1. Čtěte pravidelně Boží slovo v Bibli.
2. Modlete se k Bohu (chvalte, děkujte, vyznávejte a proste).
3. Navštěvujte společenství křesťanů pro posilu své víry.
4. Svou víru v Ježíše Krista vyznávejte před přáteli, známými, spolupracovníky, sousedy, ale především ve vlastní rodině.