Vše o životě a pro život!!


ON je dokonalý!

V televizním pořadu Nikdo není dokonalý byla náhodným chodcům na ulici položena otázka: "Jaké národnosti byl Ježíš Kristus?" Z deseti odpovědí byly jen 2 správné. Mezi dotázanými byla i skupina mladíků. Jeden z nich odpověděl: "Asi to byl Čech", ostatní vůbec nevěděli, o koho jde. Je velmi smutné, co se totalitnímu režimu podařilo udělat během několika desetiletí v zemi s tak dlouhou křesťanskou tradicí. Důslednou ateistickou výchovou bylo nastupujícím generacím rychle vymazáno povědomí o Bohu. I když jsme dnes zaplaveni spoustou informací z rozhlasu, televize, internetu apod., jen málokdo ví, kdo to byl Ježíš Kristus.
Možná budete překvapeni, že řada slavných lidí - vědců a objevitelů, na jejichž práci je postavena dnešní věda a technika, byli věřící. Dosáhli velkého poznání, a přesto si uvědomovali, že objevují jen hluboká tajemství světa, stvořeného Bohem. Jedním z takových mužů byl Isaac Newton (1672-1727), objevitel zákonů mechaniky. Nejen, že věděl, kdo je Ježíš kristus, ale byl to hluboce věřící člověk. O tom, co Ježíš Kristus pro každého člověka znamená, řekl:
"Sestoupil z nebe na tuto zem. Svůj královský šat vyměnil za oděv pozemšťana, stal se člověkem, abychom my mohli být dětmi Božími. Ponížil se až do prachu země, abychom mohli být povýšeni k nebeskému trůnu.Přestože byl bohatý, stal se nejchudším z lidí. Spal v cizích jeslích, jel po moři v cizí lodičce, jen na cizím oslátku a byl pohřben v cizím hrobě. Narodil se proti přírodním zákonům a vyrostl ve skrytosti, jako služebník všech. Neměl vyššího vzdělání tohoto světa, nenapsal ani 1 knihu, ale do největších knihoven světa by se nevešly spisy, které byly o něm napsány. Nesložil ani 1 píseň, ale svou odpouštějící láskou rozezvučel víc písní chvály, než všichni básníci světa. Když byl dítětem, zneklidnil krále. Když byl chlapce, udivil doktory, když byl dospělý, otřásl celým národem i mocnou veleříší římskou. Ovládal přírodní zákony, chodil po vlnách moře, utišil bouře, nasytil z mála tisícové zástupy, uzdravoval bez léků, křísil mrtvé. Nepřátelé ho nemohli přemoci, Satan jej nemohl zahubit, hrob jej nemohl zadržet. Nade vším zvítězil. Mocí své lásky, poselstvím evangelia, přetvořil svět. Velcí mužové světa přišli a odešli. Všichni lidé zhřešili. On však jediný zůstal svatý, věčný, nejkrásnější mezi lidskými syny. Tento Ježíš je Spasitel světa, můj Spasitel a Přímluvce u Boha. Jestli chceš, bude i tvůj. Pokoř se před ním, provolej ho za krále svého srdce a života. Zvol si Ježíše, protože nikdo není jako On!!"