Vše o životě a pro život!!


Vyprošujte Jeruzalému POKOJ!

Vyprošujte Jeruzalému pokoj! 
Izrael je malá země – velká asi jako Morava – je však plná přírodních krás a zajímavostí a už z tohoto důvodu je vděčnou turistickou destinací. Severní část je kamenitá a hornatá, na jihu je atraktivní subtropická oblast u Rudého moře se známým střediskem Ejlat a přírodním parkem Timna. Západní hranici tvoří pobřeží Středozemního moře s malebnými letovisky a plážemi, na hranici s Jordánskem se nachází Mrtvé moře – světová rarita s vysoce slanou vodou. Na severu je Galilejské jezero o rozloze 165 km2, které důvěrně známe z Nového Zákona. Hornatá Galilea pak přechází do úzkého pruhu pobřežní nížiny, táhne se až k vyprahlé oblasti Negevské pouště a tvoří asi pětinu rozlohy státu. Izrael má tři velká města – Jeruzalém, Tel Aviv a Haifa – z nichž každé má svůj osobitý ráz. Jeruzalém jako hlavní město země  a duchovní centrum významné pro Židy, křesťany a muslimy, Tel Aviv jako středisko mezinárodní dopravy, diplomacie a obchodu, Haifa jako významný přístav s průmyslovým zázemím, ale také jako světové centrum náboženské společnosti Bahá´í. Tyto zeměpisné přednosti prohlubují a doplňují aspekty, které souvisejí s historickým a duchovním vývojem tohoto území. Jméno Izrael znamená „Bůh vládne“ či „Bůh bojuje“ a bylo to druhé jméno, které praotec Jákob obdržel od Hospodina. K exodu z Egypta pod vedením Mojžíše došlo kolem r. 1270 př. Kr., k dobytí země Jozuem kolem r. 1230. Židé zde pak měli svůj stát – přes různé peripetie dějin – přes tisíc let až do doby Římanů, kdy se stal provincií Římské říše. Novodobý stát Izrael vznikl v květnu 1948 na základě rozhodnutí OSN a vědomě navázal na přerušenou starozákonní tradici. Mezi těmito dvěma státními útvary je časová mezera 2000 let rozptýlení Židů do diaspory vyplněná pronásledováním, pogromy a hrůzou holocaustu. Během této doby neměli Židé svůj stát, nemohli pěstovat svůj jazyk a kulturu – ale přesto jako národ nezanikli. V této skutečnosti – spolu se zřízením moderního státu Izrael – můžeme oprávněně spatřovat Boží působení. Po Římanech území ovládla Byzantská říše, v 7. století bylo dobyto Araby, v 16. století bylo začleněno do Osmanské říše. Výsledkem tohoto pestrého vývoje je země plná archeologických lokalit, historických památek a chrámů z různých období. Jeruzalém, Megiddo, Avdat, Cesarea, Bet Šean či Gamla – to je jen několik příkladů lokalit s klasickými archeologickými vykopávkami, které jsou doplněny malebnou starou částí Jeruzaléma obehnanou hradbami, velkými křesťanskými chrámy v Nazaretě, Betlémě a Jeruzalémě, pevností Akko, místy významnými pro Židy (Hebron, Tiberias, Safed), řadou komorních pietních míst v okolí Galilejského jezera připomínajících Ježíšovo působení atp. Žel, všechna tato krása a atraktivnost je pro turisty narušována konfliktem Izraele s okolním arabským světem, který v minulosti vyústil do několika válek s arabskými sousedy a v současné době má podobu konfrontace s militantními palestinskými složkami typu Hamás, Hizballáh aj. Začátek tohoto konfliktu spadá již do roku 1947, kdy arabský svět odmítl rozhodnutí OSN o rozdělení Palestiny na arabskou a židovskou část, a kdy šest států Arabské ligy nově vzniklý stát Izrael vojensky napadlo s cílem jej zničit. V této válce o nezávislost, jakož i v následujících válečných konfliktech (1956, 1967, 1973), Izrael zvítězil, ale nepřátelství s částí arabského světa trvá. Se sousední Sýrií je Izrael dosud ve válečném stavu, řada arabských zemí jeho existenci neuznává a vede proti němu nenávistnou kampaň. Izrael je jedinou parlamentní demokracií v této oblasti, v současné době je regionální vojenskou mocností a politickou diskusí pracně hledá cestu pro urovnání s Palestinci. Za této situace má velký význam každé vyjádření porozumění a podpory Izraeli ze strany ostatního světa. Té se mu dostává zejména ze strany USA, méně už ze strany EU či OSN, velký význam má i podpora církví a věřících. To neznamená, že nekriticky souhlasíme se vším, co Izrael dělá a jak si politicky počíná. Znamená to ale, že pod těmi vnějšími historickými událostmi spatřujeme skryté Boží působení, které bylo vždy – i přes mnohé a tvrdé Boží soudy – s Izraelem spojeno. Izrael je totiž místem, kde se od pradávna – jak to máme zachyceno ve svědectví Bible – postupně uskutečňovaly dějiny Božího spasení. Tam – v zaslíbené zemi – Boží plán naplňoval vyvolený národ, ze kterého se nakonec narodil Ježíš Kristus jako Zachránce tohoto světa. Tyto dějiny spasení nejsou ještě uzavřeny a Izrael v nich má své místo i v budoucnosti. Proto si zasluhuje naši podporu i naše modlitby, ve smyslu výzvy ze Žalmu 122: „Vyprošujte Jeruzalému pokoj!"