Vše o životě a pro život!!


Kam jdeš?

Všichni lidé jsou hnáni velkou touhou po životním štěstí. Každý hledá svůj vlastní recept, jak být šťastný a spokojený, jak najít smysl a plnost svého života. Jednoho dne se však ocitneme na konci naší životní cesty a tehdy udeří pro každého znás hodina pravdy. Byl jsem opravdu na správné cestě? Nebo jsem byl na jedné z mnoha bludných cest? Proto ta naléhavá otázka: KAM JDEŠ??
Cesta ateisty: Ateista potlačuje svou vnitřní intuici o existenci "někoho nad námi". Ve svém životě klade důraz jen na materiální hodnoty a tělesné požitky. Opírá se o vědecké hypotézy a nepřipouští možnou existenci duchovního světa. Vyznává materialistický pohled na svět a je o něm nakonec tak hluboce přesvědčen, že se pro něho stává vírou.
Cesta humanisty: Takový člověk se raduje z krásy přírody a ze sil, které v ní působí. Obdivuje člověka a krásu, kterou vytvořil. Uctívá stvoření a povyšuje ho tam na úroveň boha. Věří, že člověk je ve své podstatě dobrý a schopný vyřešit všechny problémy světa. Osobního Boha, který mu chce pomoci, nepotřebuje.
Cesta esoterika: Pro takového člověka je Bůh a Kristus jen neosobní "kosmickou silou", která se dá určitými meditačními praktikami kdykoli načerpat. Důvěřuje horoskopům a předmětům, které mu mají přinést štěstí (drahokamy, magnetické náramky atd.). ve svém důsledku se však dostává pod nebezpečný vliv okultních sil.
Cesta náboženského člověka: Nábožnenský člověk je stoupencem svého náboženství a snaží se žít svůj život podle Božích přikázání. Ale čím vážněji a přesněji to bere s Božími přikázáními, tím více pozoruje, že není schopný je dodržovat. O to víc se namáhá a snaží se udělat více dobrých skutků, aby tak mohl své hříchy - svůj dluh vůči Bohu - vyrovnat. Snaží se, aby si cestu do nebe zasloužil z vlastní síly - a to není možné!!
Cesta agnostika: Agnostici v zásadě popírají jakoukoli možnost poznání. Pro ně jsoujdůležitější věcí na světě zdraví, rodina, zaměstnání a blahobyt. A Bůh? Nelze Ho ani dokázat, ani vyvrátit. Nepřipadá jim proto důležité, aby teď o něm přemýšleli. Momentálně na takové věci nemají čas! Snad někdy později .. Ale pak bývá většinou už pozdě!
Kam jdeš? Lidé si při hledání štěstí volí různé cesty, ale většina nakonec zjišťuje, že jen zoufale bloudí. Víš, na které cestě se nacházíš? Jsi přesvědčen, že tvoje cesta je TA pravá? Bible mluví jen o jediné cestě, která dává opravdový, smysluplný život. Tou cestou je Ježíš Kristus - Boží Syn. On sám říká: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne" (Bible, Janovo evangelium 14.6). Je to cesta, která vede do nebe, do věčné radosti a pokoje. Ostatní cesty, i když se na nich cítíme spokojeni, jsou bludné. Vedou do temnoty a věčného zatracení. Jestli na nich setrváš, dojde na konci tvého života k trpkému probuzení. Proč?? Protože mysl každého člověka je zatemněna hříchem a včas nerozezná svůj omyl. Ježíš naši beznadějnou situaci vyřešil, když svou smrtí na kříži všechny naše hříchy vymazal. Své božství a svou opravdovost dokázal tím, že nezůstal v hrobě, ale zvítězil nad smrtí. On je tou jedinou cestou, která vede k Bohu. Ježíš tě chce právě DNES vyzvat, abys opustil bludné cesty svého života a vydal se na cestu za Ním.