Vše o životě a pro život!!


Je Bible Boží slovo?

– „Všelikéť Písmo od Boha jest vdechnuté ..“ (2. Tim. 3.16).
– „Nebo nikdy z lidské vůle nepošlo proroctví, ale Duchem svatým puzeni byvše, mluvili svatí Boží lidé“ (2. Petr 1.21)

   Mnozí lidé se často ptají, odkud to víme, že Bible je Slovo Boží. Na tuto otázku bych chtěl dát odpověď. V dnešní době mnoho lidí přijalo Bibli za knihu Božího zjevení. Většina ji však doposud vnímá jen jako knihu legend a bájí. Někteří ji snad přijali jako knihu židovské historie. Co nám tedy dokazuje, že Bible je Slovo Boží?
1. Dokonalá přesnost
   Bibli napsalo asi 40 lidských autorů. Psali ji v řeči hebrejské a  řecké (a některé oddíly byly napsány v aramejštině). Toto jim trvalo kolem 1600 let. I když je zde toto dlouhé období vzniku Bible (od Genesis po Zjevení – celých 66 knih), máme v Bibli jedno téma: „Nebo přišel Syn člověka, aby hledal a spasil, což bylo zahynulo“ (Lukáš 19.10). Kdybychom dnes dali jedno téma 40 lidem, napíší nám 40 různých článků nebo 40 jiných knih, protože každý člověk má své názory a svůj způsob psaní. V Bibli však máme jednotu. Je to proto, že Duch svatý byl hlavním autorem. On vedl všechny pisatele, aby psali to, co On jim zjevil.
   Na stavbě veliké budovy pracuje často několik set lidí. Jedni měří, druzí kopou základ a další základ zalévají. Potom vidíme, jak jedni stavějí stěny, další pokládají podlahy, jiní zavádějí elektrické vedení, telefon atd. Za několik měsíců nebo let na místě, kde dříve nic nebylo, máme ukončenou krásnou stavbu. Jak se to stalo? Architekt všechno připravil a stavitel s dělníky stavěl podle jeho plánu. Podobně Bůh „proplánoval“ Bibli. Duch svatý potom pouze vedl svaté Boží lidi, aby ji psali podle Jeho plánu.
   Pouze Bible nám zjevuje, odkud člověk pohází, proč je na této zemi a kde bude trávit věčnost. O tom, že Bůh je láska, že nenávidí hřích a miluje hříšníka, se dočteme opět jenom v Bibli.
2. Splněná proroctví
   Splněným proroctvím myslíme skutečnost, že v Novém zákoně se vše stalo tak, jak to bylo předpovězeno pře mnoha lety ve Starém zákoně. Zde mám na mysli hlavně proroctví o příchodu a práci Pána Ježíše. V. 2. kapitole Lukášova evangelia čteme, že Kristus se narodil panně Marii v Betlémě Judově. Toto řekl prorok Izaiáš (7.14) již asi 800 let předtím. Prorokoval: „Aj panna počne a porodí syna..“ Prorok Micheáš zase oznámil, že Kristus se narodí v Betlémě. Napsal: „Ale ty, Betléme Efrata, jakžkoli jsi nejmenší mezi tisíci judskými, z tebe vyjde ten, ,kterýž má býti Panovníkem v Izraeli“ (Micheáš 5.2). Proroci nepsali pouze o zázračném narození Krista. Oni psali i o Jeho hanebném umučení na kříži. (čti Žalm 22, Izaiáš 53, Zachariáš 12 a 13). Žalmista popisuje celé ukřižování, Izaiáš připodobňuje Krista k Beránkovi, který jde k zabití. Proroci mluvili i o tom, že Kristus vstane slavně z mrtvých (Žalm 16.10, Daniel 9.26), že odejde do nebe a že se zase vrátí v slávě a moci, aby soudil živé i mrtvé. Tato prorocká slova se splnila. Kristovo narození z panny (Izaiáš  7.14), Jeho příjezd do Jeruzaléma na oslátku (Zachariáš 9.9) i to, že byl zrazen a prodán za 30 stříbrných (Zachariáš 11.12) je víc než pouhou náhodou. To nám dokazuje, že Bible je Slovo Boží.
3. Bible převyšuje všechny ostatní knihy svým vysokým morálním standartem 
   V Bibli máme mnoho mužů a žen, kteří vynikají svou vírou a zbožností. Byl to například Abraham, David, Daniel, Ester a jiní. Všechny a ve všem převyšuje Kristus. On žil podle toho, jak kázal. Jedině On se mohl podívat do očí svých nepřátel a říci: „Kdo z vás mě usvědčí z hříchu?“  (Jan 8.46). Budha (narozen asi 500 let před Kristem) a Mohamed (narozen asi 500 let po Kristu) se Kristu v ničem nevyrovnají. Pán Ježíš je převyšuje v moci, moudrosti i v morálce. Standart Kristovy morálky byl a zůstává na nejvyšším stupni. Jeho nároky vyžadují až dodnes oběť a sebezapření. Ježíš praví: „Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže viděti království Božího. Musíte se znovu zroditi.“ (Jan 3.3 a 7). „Chce-li kdo za mnou přijíti, zapřiž sebe sám, vezmi svůj kříž a následuj mne“ (Matouš 16.24). Těmito slovy nám Kristus praví, že do rodiny Boží se musíme narodit, a potom se musíme tak chovat tak, jako dítky. To znamená, že křesťan má žít v pondělí tak, jak se modlil v neděli. Má být upřímný a opravdový, ať je v kostele, doma, v práci nebo na dovolené. Má si uvědomit, že Bůh ho vidí a lidé pozorují, ať je kdekoli. Žádná jiná kniha na světě lidi neučí, aby milovali své bližní jako sebe, a dokonce aby milovali své nepřátele (Matouš 5.43-44).
4. Nezničitelnost Bible
   To, že Bible zůstala hledanou knihou, nám také dokazuje, že je to kniha Boží. Bible přežila útoky svých nepřátel i nedbalost svých přátel. Snad žádná jiná kniha na světě nebyla tak zesměšňována a tak přísně kritizována, hlavně v poslední době, jako právě Bible. Ale přes všechny útoky a zkoušky Bible je zde. Dnes je přeložena do více než 1400 Jazyků a nářečí. Dnes ji najdeme po celém světě mezi chudými i zámožnými, v domech i v kostelech, ve školách, v nemocnicích, v hotelích i ve věznicích. Ať je Bible kdekoli, je v každé řeči knihou naděje, posily a požehnání. Zvláště poslední anglický překlad  „The Good News for Modern Man“ (Dobrá zpráva pro moderního člověka) dokazuje, že lidé i dnes rádi čtou Bibli. Podle zprávy biblické společnosti jich bylo prodáno přes 12 milionů.
   Znalost Bible se dnes vyučuje na obecních, středních i vyšších školách. Žalm 23, 14. kapitola Janova evangelia, ale i jiné oddíly z Bible jsou známější než Jirásek, Dostojevský nebo Shakespeare. To nejhlavnější však je, že Bible až podnes přináší  úlevu a útěchu trpícím lidem. Nad rakví sotva můžeme číst filozofické nebo vědecké články a takto těšit truchlící rodinu. Člověku, který je obviněn vlastním hříchem, nepomůžeme čtením románu nebo zprávou o finančním úspěchu. Jeho svědomí ho švihá kamkoli se obrátí. Nemůže jíst ani spát. Pouze slova Písma svatého „Synu (dcero), odpouštějí se tobě hříchy tvé“ (Matouš 9.2) mu dají klid a vítězství. Toto jednoduché biblické poselství zachránilo více lidí od nervového zhroucení a od sebevraždy než nejmodernější léky.
   Bible nepřežila pouze své nepřátele a posměvače. Přežila také veliká království a říše. Starý zákon přežil Babylonskou, Řeckou i Římskou říši a celá Bible přežila říši Napoleonovu i Hitlerovu. Věříme pevně, že tato Bible přežije říše a systémy moderní doby, právě proto, že je to kniha Boží.
5. Ovlivňuje, inspiruje a proměňuje zástupy lidí 
   Bible ovlivnila inspirovala muže, jako byl Komenský, Tolstoj, Milton a jiní. Dokonce státníci, vědci a diplomati, muži jako Benjamin Franklin, Newton, Lincoln, Webster, Emerson, Masaryk a mnoho jiných, byli věrní čtenáři Bible. Z Bible čerpali posilu i požehnání.
   Nejznamenitější umělci a malíři, kteří nám dali mistrovská díla, byli také inspirováni Biblí. Da Vinci namaloval obraz „Poslední večeře Páně“, Stenburg
„Ukřižování“, Raphael „Svatbu v Káni Galilejské“, Rembrandt „Obětování Izáka“, „Kristovo uzdravování nemocných“ a „Večeři v Emauz“, Michelangelo „Stvoření po Potopu“ a „Poslední Soud“ atd. Jsou zde uvedeni jen někteří umělci.
   Bible také ovlivnila skladatele hudby. Oratorium „Izrael v Egyptě“ je od Handla, Hayden složil „Stvoření“. Ze všech duchovních chvalozpěvů je například nejznámější  nejoblíbenější sbor z Händlova „Mesiáše“, „Hallelujah sbor“. Beethoven složil oratorium „Kristus na hoře Olivetské“, několik duchovních skladeb máme i od Dvořáka a Smetany. V dnešní době máme i několik filmů, které byly natočeny na biblické motivy. Jsou to například „Desatero“, David a Goliáš“, „Samson a Dalila“, „Ester“ a jiné.
   Bible neovlivnila a neinspirovala jen své přátele. Ovlivnila a obrátila i některé své nepřátele. Dokonce i Darwin, otec vývojové teorie, který po celý život bojoval proti Bohu a Bibli, se před smrtí kořil a své učení odvolal. Lew Wallace, anglický spisovatel, chtěl odstranit křesťanství jednou provždy. Aby dokázal, že křesťanství ne nesprávné a nemístné, začal studovat Bibli. Četl hlavně Nový zákon. Při čtení Bible se stal křesťanem a napsal knihu „Ben Hur“, ve které vzdává hold Kristu, Bibli i celému křesťanství. Ano, i stovky vězňů, nevěstek a jiných lidí nalézá při čtení Bible očištění a jsou obráceni k Ježíši Kristu. Bible změnila divoké národy na inteligentní a civilizované.
   Učitelé a kazatelé Bible, muži jako byli Cyril a Metoděj, Hus, Komenský, Knox, Wesley a mnoho jiných, povzbuzovali posluchače kázáním Bible. Byl to zvláště Komenský, který potěšoval české exulanty Biblí Kralickou, když žil ve vyhnanství. Tato Kniha knih nás až podnes učí lásce, úctě a spravedlnosti. Miliony zničených životů byly proměněny a tisíce lidí byly přivedeny na pravou cestu jen proto, že četli Bibli. Protože děti exulantů četli Bibli Kralickou, zachovaly si rodnou řeč a  lásku k národu, třebaže nikdy vlast neviděly a do českých škol nechodily.
   Poselství Bible působí podnes na všechny lidi a to nám dokazuje, že Bible JE Slovo Boží. Proto ji věrně a denně čtěme. její učení braňme a šiřme a podle ní i žijme. Takto budeme šťastni, Bůh bude oslaven a mnoho lidí kolem nás obdrží požehnání.