Vše o životě a pro život!!


Milí mladí přátelé!

CO je život? Kdo vlastně jsem a co chci dosáhnout v životě? To jsou jistě otázky, které si klade každý mladý člověk. Mnozí mluví a sní o životě. Žijí ale jenom pro dnešek. Hledají štěstí. Děvčata, chlapci, rychlá auta, sport, moerní hudba. Tento seznam je ovšem delší: krása, oblíbenost, peníze a sláýva - to jsou také tvé ideály? Jiné nemáš?! Brát život lehkomyslně tak, jak se právě nahodí? Jen tak se pobavit a mít na tom dost? Nemyslíš na to, co bude dál? Je to skutečně všechno? Kdo ti ale zaručí, že to tak bude stále pokračovat? Už sis položil tyto otázky? Život není nějaké chvilkové opojení. CO nakonec zůstane z celého tvého života? Neoklamávej sám sebe, ale pověz si skutečnou pravdu! 
Jen jednou! Život je jako peníz. Můžeš jej vydat jenom jednou, buď za dobré nebo za špatné zboží. Život je krátký, podobný páře - na okamžik je vidět, ale brzy zmizí. Bůh ti říká ve svém Slově, Bibli: "Nevíte, co bude zítra! Neboť jaký je živost váš? Pára zajisté jest, která na maličko ukáže se a potom zmizí." (Jakub 4.14). Bůh ti říká skutečnou pravdu. Není nutné žít dlouho - důležité je ŽÍT věčně.
Není za něj náhrada! Za Ježíše Krista není náhrada. Ob říká, že přišel, aby ti, kdo Mu patří, "život měli a hojně měli" (Jan 10.10). Boží Syn ti chce dát věčný život z Boha. On sám je ten život. Tento život je hodné žít! Nejde o nějaké prázdné náboženství!! Věčný život je skutečnost. A to ne teprve jednou v nebi, ale už nyní na této zemi. Pokoj, radost, štěstí a vnitřní klid - opravdu šťastný život je možné najít jedině v Pánu Ježíši!
Rozdíl. Vidíš ten rozdíl? CO očekáváš? Sex, alkohol, drogy, lákavé nabídky ozářené neony Ti nemohou dát nic z toho, co si slibuješ. Tento "svět žádostí" působí pravý opak. Nic se nesplní, v tvém nitru zůstane prázdnota. Nenech se ošálit. Žádná rozkoš nezůstane bez následků. Je nejjistějšícestou do zahynutí a věčné smrti: je to maskovaná klamná a nebezpečná cesta. Ty se následků nebojíš? Hřích je vlastně život bez Boha a proti Jeho vůli. Nemyslí si, že tvůj život je jen tvoje soukromá věc! Všechnomá svou váhu a cenu. Jde o všechno, o tvůj život! To je velice závažná otázka.
Máš problémy? Máš trápení s přáteli nebo s rodiči? Nějaké tě+žkosti ve škole nebo v zaměstnání? Řešení není v dohlednu, nevidíš východisko, jsi bez naděje? Pán Ježíš ti může něco dát: NE nějakou knihu plnou předpisů. On ti může dát nový ŽIVOT se skutečným obsahem. Může a chce tě učinit šťastným člověkem.
Rozhodni se! Nejde o to, co si myslíš o dobrém nebo zlém. Jde o to, co si myslí Bůh o tvém životě. Hřích není žádný výmysl. Bůh tě vidí a slyší všude, při všem, co děláš. Nezůstávej u těch prchavých, prázdných zábav. Hledej tu náplň života, kterou ti chce dát PÁN JEŽÍŠ. Opusť vlastní cesty! Obrať se k Němu! Řekni Mu, že jsi až do této chvíle žil mimo skutečný život. Vyznej Mu své hříchy, neboť proto On se nechal ukřižovat a vytrpěl strašný soud, který by musel stáhnout na tebe. "Jestliže budeme vyznávat své hříchy, věrný je Bůh a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy a očistil nás od každé nepravosti." (1.Jan 1.9). Jen ten, kdo takto k Němu přijde, nalezne odpuštění a věčný život. To nejkrásnější, co Bůh dává, je Jeho odpuštění. "Kdo slyší mé slovo a věří Tomu, který mne poslal, má život věčný a na soud nepřijde, ale přešel již ze smrti do života." (Jan 5.24). Bůh ti nyní dává příležitost, abys učinil své nejdůležitější rozhodnutí! NEVÁHEJ!!! "Aj, nyní je čas příhodný, dnes je den spásy!" (2.Kor.6.2b). "Dnes uslyšíte-li Jeho hlas, nezatvrzujte své srdce ve vzdoru!" (Žid.3.7). Přijmi Jeho přívětivé pozvání!! Najdeš ŽIVOT, který má opravdu smysl, skutečný obsah, směr a cíl. 
"Známou učiníš mi cestu života, sytost hojného veselí jest před obličejem tvým a dokonalé utěšení po pravici tvé až na věky." (Žalm 16.11). "Nebo kdo mne nalézá, nelézá život!" (Přísloví 8.35)

"Duše, toužíš po pokoji? Nehledej ho ve světě! Co svět dává, neobstojí - všechno, všechno zklame tě! Jenom Ježíš dá ti klid, který už dnes můžeš mít!!"