Vše o životě a pro život!!


Marie

Příběh starý 2000 let. Před dvěma tisíci let se ve starověké Palestině naplnila řada biblických proroctví o příchodu Mesiáše, Bohem seslaného Zachránce lidstva. Měl pocházet z královského Davidova rodu a narodit se v městě Betlémě.Jeho posláním bylo obětovat svůj život za vinu všech lidí a tím je ospravedlnit před Bohem. Boží sliby o příchodu Mesiáše se naplnily v osobě Ježíše Krista. Bůh „dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“. Pro narození Mesiáše si Bůh vyvolil jednu prostou mladou dívku. Maria byla ke svému požehnanému úkolu dobře připravena: vírou a láskou k Bohu, výchovou v jeho přikázáních, poslušností a ochotou k oběti. Pán Bůh byl s ní a zahrnul ji svou milostí. Maria byla v té době snoubenkou Josefa, tesaře z Nazareta, jenž pocházel z rodu Davidova. Jemu měla zachovat věrnost od zásnub až do konce života. Najednou k ní proniká zázračné Boží poselství, které má naplnit a od základu změnit její život. „Buď zdráva, milostí zahrnutá. Pán s tebou!“ Tak ji oslovil anděl Gabriel a pokračoval:“Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království bude bez konce.“ „Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?“ táže se ustrašená Maria. Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní, proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží.“
U Boha není nic nemožného. Maria přijímá slovo zaslíbení i povzbuzení a podřizuje se pokorně Boží vůli, i když jí zatím nerozumí. „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“ Později v domě své příbuzné – Alžběty, je znovu ujištěna jejími slovy: „Požehnaná jsi nad všechny ženy a požehnaný plod tvého těla. Blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána.“ Z Mariina srdce vytryskne jako odpověď nádherný chvalozpěv Bohu za prokázanou milost: „Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli, jenž se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté je jeho jméno a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení.“ V této požehnané chvíli získává odvahu a sílu ke všemu, co přijde a co nebude snadné. A tak přijímá obtížnou cestu do Betléma, i prostý chlév s jesličkami, ve kterém se museli s Josefem ubytovat. Nenašli totiž jiné místo. Když přišla její hodina, porodila tam svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí. Uprostřed noci se v Betlémě náhle objevují pastýři, kteří všem nadšeně vyprávějí, co andělé říkali o tom dítěti. Maria bedlivě vše zachovává v mysli a ukládá veském srdci. Dítě dostalo jméno Ježíš, jak anděl přikázal. Když podle zákona přinesli rodiče dítě do chrámu v Jeruzalémě, setkali se s Annou a Simeonem. Ti v dítěti poznali zaslíbeného Vykupitele. Simeon se z dítěte raduje a žehná mu. Marii však předpovídá“I tvou vlastní duší pronikne meč.“ Pronásledování na sebe nedá dlouho čekat. Král Herodes posílá své žoldnéře, aby její dítě zavraždili. Útěkem do Egypta si zachraňují holé životy. 
Proroctví se naplňují. Ježíš začíná svou veřejnou činnost asi ve třiceti letech. Káže, vyučuje, činí divy a uzdravuje. Maria je spolu s jeho učedníky svědkem prvního zázraku v Káni Galilejské. Ježíš zde mění vodu ve víno. Poprvé zde zjevil svou slávu a jeho učedníci v něho uvěřili. Po Ježíšově zatčení a odsouzení k smrti je Maria mezi těmi, kteří stojí pod golgotským křížem. V těchto okamžicích prožívá bolest, kterou jí Simeon předpověděl. Ale velikonočního nedělního jitra se naplňují proroctví o vzkříšení Ježíše. Hrob je prázdný, Ježíš vstal z mrtvých. Jeho blízcí ho opět vidí, nyní však jako oslaveného Pána. Poté, co Ježíš vstoupil do nebe, se Maria schází s Ježíšovými učedníky a spolu s nimi se vytrvale a pokorně modlí za seslání Ducha svatého. Jejich očekávání je naplněno o Letnicích. Prožívají mocné působení Ducha svatého, který na ně sestoupil. Zástupům shromážděným v Jeruzalémě pak vydává apoštol Petr, naplněný mocí Ducha svatého, nebojácně a neohroženě svědectví o Ježíši Kristu: „Muži izraelští, slyšte tato slova: Bůh Ježíše, kterého jste vy přibili na kříž a zabili, vytrhl z bolesti smrti a smrt ho nemohla udržet ve své moci. Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a učinil Pánem a Mesiášem.“
Čiňte, co vám Ježíš řekne! O dalším životě Marie evangelisté mlčí. Smíme jen tušit, že jejím nejhlubším přáním byl, aby se zvěst o Kristově vítězství nad smrtí roznesla po celém světě a přinesla naději všem, kteří v něho uvěří. Mnozí lidé vnímají život Marie a narození Ježíše jen jako poetický vánoční příběh. Nejde však o romantickou mystiku nebo levnou pomoci či útěchu. Co nám opravdu Maria svým životem říká? Je příkladem odvážného svědectví víry a plnění Boží vůle, kterou máme uskutečňovat i my ve svém životě.K tomu nás Maria vybízí jasným výrokem už v Káni galilejské: „Všechno, co vám Ježíš řekne, to čiňte!“