Vše o životě a pro život!!


Lákavé tajemno

Všechno, co v životě děláme, nemusí být vždy správné. Věci, které se v našich očích zdají být dobré, mohou být velmi nebezpečné. Zabývat se tajemnými, okultními praktikami vypadá zpočátku velmi přitažlivě. tato "nevinnná hra" se však začne měnit v tragédii, když se lidé stanou otroky této moci, která začne silně ovlivňovat jejich život. Později teprve poznávají, že ji nedovedou ovládat a propadají beznaději a zoufalství.
Když jsem ve 14 letech poprvé spatřil na vlastní oči vyhledávání geopatogenních zón, vyvolalo to ve mně cosi tajemného a lákavého. Napadla mě nekonečná řada otázek, na které jsem neznal odpověď. Nedokázal jsem pochopit, proč se drát sám od sebe otáčí a zase vrací zpět. Toho dne jsem usínal s velkým zmatkem v hlavě. Hned druhý den ráno jsem vzal virguli do ruky a vykročil jsem s ní po pokoji. Vtom se tento obyčejný kousek měděného drátu začal vychylovat. Bylo to vzrušující. Vůbec jsem tomu nerozuměl, ale se zájmem jsem to zkoušel dál. To byl počátek mého bádání v této široké oblasti, která je označována jako psychotronika. Začal jsem experimentovat s různými druhy virgulí, kyvadélek a jiných pomůcek, které mě přímo fascinovaly. Nepochopitelné jevy, jako například papír, který se začne  otáčet, jakmile k němu přiložím ruce, a na mé přání se zastaví nebo změní směr otáčení, jsem pokládal za zázrak. Vysvětlení jsem začal hledat v různých knihách, které slibovaly objasnění této problematiky. Jevy zde byly vysvětlovány jako mikrovlnné kmitočty, různé druhy záření a energií, které věda zatím nedokáže vysvětlit. Můj koníček se postupně začal rozšiřovat. Zabýval jsem se alternativní medicínou, magnetoterapií, občas jsem i někoho s úspěchem léčil. Stále jsem však zjišťoval, jak daleko mám ke skutečnému pochopenípodstaty jevů. Pustil jsem se i do oblasti věštby, horoskopů a vykládání karet. Předpověď budoucnosti je však zábavná jen do té doby, dokud to není budoucnost vaše. Pro žádného člověka není dobré, aby věděl, co ho čeká. Jedna dívka kdysi řekla: "Jak jsem jen mohla účastnit se věštby - už se nikdy nezbavím strachu před datem smti, které mi bylo předpovězeno." Přestože jsem byl nadšen možnostmi využití této zázračné moci, nenalezl jsem v těchto věcech žádné uspokojení. Ba právě naopak. Zvláště, kdym se se začal zabývat přenášením negativních energií a myšlenek na jiného člověka, pocítil jsem obavy a strach. Největším problémem, který mi psychotronika přinášela, byla nutnost dobíjet si hladinu své energie. Tuto potřebu jsem se snažil uspokojovat meditací a zvyšováním energie v tzv. čakrách. Jóga a meditace však soustřeďují mysl člověka na sebe samotného. Znamená to, že nepomáhají, ale otupí jeho skutečné duchovní potřeby a tím mu velice škodí. Hladověl jsem ve svém nitru víc a víc. Ztrácel jsem smysl života, životní sílu i elán. Z toho důvodu jsem přijal i pozvání na shromáždění křesťanů s modlitbami za uzdravení, které jsem pokládal za hypnozu a přenášení energie. Myslel jsem, že zde dostanu aspoň trochu životní síly. Samotné kázání jsem moc neposlouchal, nudilo mě. Jediné, co mě drželo, bylo očekávání uzdravovacích zázraků. Bylo však pro mě velkým zklamáním, když jsem při modlitbách nic nepociťoval. Napadlo mě, že to všechno je jenom velký podvod. Ale nedalo mi to a za pár týdnů jsem se na shrtomáždění znovu vrátil. Tentokrát jsem pečlivě vyslechl celé kázání, které bylo věnováno nebezpečnému účinku psychotroniky. Musel jsem uznat, že bylo velice zajímavé a dávalo mi naději na vysvobození z jejího vlivu. Uvědomil jsem si, jak jsem touto činností obelhával sám sebe, a jak se na to dívá Bůh. Obzvláště na mě zapůsobila slova ze Starého zákona: "Budou jíst a nenasytí se, budou smilnit a nerozmohou se, protože opustili Hospodina a hleděli si smilstva, vínem a moštem omamují srdce. Můj lid se doptává svého dřeva, jeho hůlka mu předpovídá. Tak jej zavádádí duch smilstva. Smilstvím se odvrací od svého Boha." (Bible, Ozeáš 4.10-12). Na výzvu, kdo chce odevzdat svůj život Ježíši Kristu a chce, aby mu byly odpuštěny hříchy, jsem běžel dopředu mezi prvními. Ďábel mi okamžitě našeptával: "Nedělej ze sebe šaška, vše jsi špatně pochopil. Vždy psychotroniku děláš pro lidi, pro jejich dobro. nech toho a odejdi!" Náhle se přede mnou objevil kazatel a ptal se mě, čím jsem se v oblasti psychotroniky zabýval. Odpověď ze mě vyšla skoro sama. Dodal jse, že bych chtěl vědět, co vše je na tom vlastně špatného. Kazatel otevřel Bibli a začal číst: "Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec, ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti." (5. kniha Mojžíšova 18.10-12). Vtom jsem pochopil, proč jsem předtím nemohl Boha poznat. Hned jsem ze sebe vyhrkl: "Já chci Ježíše!" Modlitbou jsem ho přijal do svého srdce jako Pána a Spasitele mého života. Na důkaz, že to myslím vážně, jsem ještě ten den zničil všechny virgule, kyvadla a podobné věci. Otevřely se mi dveře do nového života, plného radosti a Božího pokoje. Narůstala ve mně touha dovídat se o Bohu čím dál víc. Začal jsem studovat Bibli. Bylo to zpočátku těžké, několikrát jsem to i vzdal. Ale Pán Bůh mě nikdy neopustil, vedl mě dál a dával mi moudrost a pochopení. Po čase se Bible pro mě stala celou knihovnou. Nalézám v ní historii, poučení, zaslíbení i vysvětlení toho, co se děje v tomto světě. Dává mi útěchu v čase zkoušek. Bible je živé Boží slovo, které dokazuje lidem Boží lásku: Pán Bůh poslal svého jediného Syna Ježíše Krista, aby zemřel za lidské hříchy. A každý, kdo v něho uvěří a přijme ho jako svého Pána, bude zachráněn. Bůh i mě uzdravil skrze víru v Jeho Slovo. Kdo se však účastní jakýchkoli okultních praktik, otevírá se působení zla. Bible zná a vyjmenovává všechny satanovy triky a varuje nás před nimi. Patří sem psychotronika, jóga, spiritismus, astrologie, horoskopy, různé praktiky New Age apod. Bůh má moc zlomit všehcna taková duchovní pouta. Jsi svobodná bytost, rozhodni se sám, koho si zvolíš. Jestli svůj život chceš svěřit Bohu, pros Pána Ježíše: "Pane Ježíši, vyznávám ti všechny své okultní praktiky jako hřích. Prosím tě, odpusť mi je a naplň mě Duchem svatým." Pokoj a radost pak naplní tvoje nitro.      Pavel Metnar