Vše o životě a pro život!!


JAK číst a studovat Bibli

„Šťasten je ten, kdo nejedná podle rad bezbožníků, nepostává na cestách hříšníků, nejedná s těmi, kdo se rouhají, ale naopak má zalíbení v Božím Zákoně a o něm ve dne i v noci přemýšlí. Podobá se tak stromu zasazenému u proudícího vodního toku, ve správný čas přináší plody, jeho listí neuvadá a daří se mu vše, co koná.“ (Žalm 1.1-3)

Mám naději, že i nejhorší člověk, pokud bude číst svou Bibli, se jednoho dne obrátí k Bohu. Obávám se však, že i nejlepší člověk, pokud zanedbává svou Bibli, téměř jistě klesne před nepřítelem. V těchto zbývajících nebezpečných dnech není jiné ochrany, než Slovo Boží.

Držte se několika dobrých metod.
Dobré rady ohledně studia Bible.
Pan Moody řekl: „Po mnoho let jsem se řídil pravidlem, že nebudu číst žádnou knihu, která mi nepomáhá porozumět Bibli. Jsem větším otrokem této knihy, než je jakýkoli člověk otrokem alkoholu, a ona dělá můj životní úděl lepším. Každý křesťan by měl mít dobrou Bibli – ne však honosnou, abyste se báli do í psát poznámky a podtrhávat si v ní – a biblickou konkordanci (kniha, která obsahuje abecedně uspořádaný seznam slov a základních slovních spojení, jež jsou v Bibli, s odkazem, kde lze tato klíčová slova a slovní spojení v Bibli najít). Myslím si, že mám klíč ke studiu Bible. Přijímejte ji tematicky. Vezměte slovo láska a měsíc vyhledávejte, co Bible říká o lísce, od Genesis až po Zjevení. Pak budete milovat všechny lidi, ať už vás milují nebo ne. Stejným způsobem pojměte milost, víru, zaslíbení, nebesa, atd. Když čtete svou Bibli, ujistěte se, že po něčem pátráte. Knihu Genesis studujte 6 měsíců, je to semenáček Bible. Čtěte jednu a tu samou kapitolu znovu a znovu, dokud jí neporozumíte. Pokud budeme znát své Bible, nebude mít nad námi Satan příliš moci.“
A já chci dodat: „Důkladně se seznamte s Pavlovými listy (epištolami), ony jsou klíčem k celému Písmu svatému. Nemyslete si, že to uděláte nejlépe s výklady. Ty jsou občas užitečné jako rada nebo vodítko, ale bude pro vás lepší být bez jakéhokoli výkladu, než abyste byli závislí i na jediném z nich.“ Jiní navrhují tento plán: Začněte se Starým zákonem a přečtěte kapitolu. Při příštím čtení začněte stejným způsobem s Novým zákonem. A příště zase kapitolu ze Starého zákona, přičemž začněte tam, kde jste minule skončili; a příště zase kapitolu z Nového zákona. Brzy projdete celým Novým zákonem, začněte jej tedy číst znovu od začátku. A stejně to udělejte se Starým zákonem.“ Výsledkem bude, že budete stále víc milovat Boží slovo. Zkoušel jsem tento plán 46 let a i když jsem četl Boží slovo téměř stokrát, nikdy jsem jím nebyl přesycen. Čím více je čtu, tím milejší se stává mému srdci, tím větší potěšení nalézám v jeho čtení. Je to pro mne stále nová kniha. „Čtení Bible je nejlepší způsob výživy duše. Pokud toto čtení zanedbáváte, nikdo mnoho nepokročíte. Nenechte se odradit, jestliže Bibli nebudete při prvním čtení rozumět. Krůček po krůčku se budete dovídat více a více.“
Dále navrhuji plán, který jsem po mnoha letech shledal velmi užitečným. Spočívá v přijetí dvou metod:
1/ Nepřerušené čtení celé Bible od začátku do konce. Při 2 stránkách za den, v případě Bible obvyklé velikosti, vám přečtení celé Bible zabere zhruba rok. Ale pokud budete mít čas, štěte denně i více než jen dvě strany; a jak budou roky ubíhat, bude vás to lákat číst více a více. Tímto způsobem získáte úplnou znalost celého Písma svatého. Seznámíte se s tématem i s hlavním záměrem každé knihy. Uvidíte, že v uspořádání knih je Boží řád. Jak budete pokračovat, zkuste odhalit převládající záměr každé knihy a sledujte, jak je Nový Zákon skryt ve Starém zákoně a jak Starý zákon přechází do Nového zákona.
2/Proveďte zvláštní studium jedné knihy. Vezměte si například jednu z Pavlových epištol. Několikrát ji celou přečtěte, až poznáte její základní rozvržení, porozumíte směru myšlení a krokům argumentace nebo hlavním částem knihy. Bude to dobře využitý čas. Až porozumíte ústřednímu tématu knihy, začněte první kapitolou a probírejte ji verš po verši, slovo od slova, vyhledávejte obdobné texty a slova ve Starém a Novém zákoně a sledujte, jak jedna část Bible objasňuje jinou.

Několik obecných vodítek a návrhů:
1/ Než začnete, hledejte vedení a pokyny Ducha svatého.
2/ Uvědomte si, že studium Bible je těžká práce, která vyžaduje čas, úsilí a soustředění. „Žádá, ale nic nemá duše lenivého člověka, naopak duše pracovitých zbohatne.“ (Přísloví 13.4)
3/ Každou pasáž pročtěte celou dvakrát.
4/ Zapište si každý odkaz na Boha Otce, Pána Ježíše Krista a na Ducha svatého se stručnou úvahou ke každému odkazu.
5/ Sestavte si seznam v biblickém textu zmiňovaných lidí a toho, co je o každém z nich řečeno.
6/ Zapište si aspoň tři zásadné poučení z této pasáže. Zdá se některé z nich být víc důležité? Proč?
7/ Vyberte klíčový verš a tento svůj výběr vysvětlete.
8/ Vypracujte osnovu pasáže, použijte k tomu aspoň tři obecné nadpisy a každý z nich rozveďte do bodů.
9/ Vypište si z této pasáže praktický dopad pro váš vlastní život, jako například:
- příkaz k uposlechnutí
- příklad k následování
- slib k uplatnění
- poučení k zapamatování si
Budete-li se řídit těmito metodami, budete překvapeni, jak poroste váš zájem o Písmo svaté a vaše láska k jeho stránkám. Učiníte je středem veškeré vaší četby a nic nebudete považovat za hodné vašeho studia, co se Písma svatého nebude týkat nebo k němu směřovat. 

Přistupujte k Bibli se správným postojem
Je dobré mít pro četní Bible vyhrazenou pevnou denní dobu. Co necháte k udělání na jindy, to obvykle neuděláte vůbec. Dodržujte váš čas co možná nejpravidelněji.
Před zahájením čtení se vždy pomodlete. Požádejte Boha, aby byl vaším učitelem, aby otevřel vhled vašeho srdce svým Duchem svatým. Jestliže Besaleel musel být !naplněn Duchem Božím, moudrostí, rozvahou a věděním,“ aby mohl poznat, jak postavit fyzický svatostánek, oč mnohem více potřebujeme naplnění stejným Duchem svatým, abychom mohli porozumět úžasným věcem velkého chrámu zjevené pravdy.
Ujistěte se, že čtete svou Bibli s vírou, že věříte každému slovu. Pamatujte, že zde jsou pravé výroky Boží. Písmo svaté nesmí být porušeno. Nikdy nepochybujte o slovech vašeho nebeského Otce (viz 1. Jan 5.10). Buďte opatrní na své vlastní myšlenky nebo názory, ale jako malé děti přijímejte Boží slovo v prosté víře. Ať žádný pocit vaší vlastní nehodnosti vás nerozkolísá v bohatém naplnění a svobodě Božích zaslíbení.
Ať je vaším cílem poznávání Božího slova a to, že můžete vykonávat Boží vůli. Jestliže však máte na svědomí hřích, zabrání vám v porozumění. Vše, co se naučíte, přeneste do svého každodenního života. Vzpomene si na spojitost mezi odložením a odvrhnutím s žádáním a přijímáním v 1. Petrovi 2.1.-2 a v Jakubovi 1.21. Nikdo, kdo ponechává hřích ve svém životě, nemůže ve svém srdci poznat pravdu. Ale „bude-li kdo chtít Jeho vůli činit, ten bude umět rozpoznávat“, říká Pán v Janově evangeliu 7.17.
Je dobré se občas posadit nebo pokleknout a před tváří Boží rozjímat a přemýšlet nad některou částí Slova pravdy. Mluvte o tom s Bohem, velebte Ho za to, proste Ho, aby vás tím zcela naplnil. Nezapomínejte, že v modlitbě mluvíte k Bohu a při čtení Bible mluví Bůh k vám. Ať vaše naslouchající srdce říká: „Promluv, Pane, k svému naslouchajícímu služebníkovi.“ Zastavte se a přemýšlejte nad nějakým požehnaným textem a umožněte vaší duši pít všechna jeho bohatá a drahocenná poselství. Když žalmista hovoří o směřování bezbožných po jejich cestě do záhuby, je kontrast, který vykresluje mezi těmito bezbožnými a spravedlivým člověkem, velmi výrazný.

„Avšak má zalíbení v Božím zákoně a o něm ve dne i v noci přemýšlí,“ (Žalm 1.2).
Skvrna na vašem svědomí bude jako zraňující smetí ve vašem oku. Pokud jste skutečně Božím dítětem, nebude vám jen působit ostrou bolest, ale bude vás téměř oslepovat. Proto ji hned vyznejte Bohu a přidejte se k Němu proti ní, Tak kráčejte v pravdě a budete schopni porozumět pravdě a pravda vás osvobodí (Jan 17.17). 

Růst v křesťanském životě
Upřímně a naléhavě vás žádám, abyste čtení Bible učinili vaším každodenním zvykem. Ať je vaší neměnnou zásadou, že potřebujete slova Jeho úst pro výživu a zdraví vaší duše více než vaši nezbytnou potravu. (Job.23.12).
„Jako novorozené děti žádejte nefalšovaného mléka Božího slova, abyste skrze ně rostli ke spáse.“ (1. Petr 2.2). Viděl jsem mnoho mladých křesťanů odpadnout pro jeho nedostatek. Naleznete odpuštění skrze víru v usmiřující Kristovu krev a budete šťastni. Ale odpuštění, jakkoli je požehnané, není potravou. A pokud nebudete mít potravu, nebudete mít ani sílu. Když máte hlad, jste náchylní k tomu sníst cokoli. Hladový marnotratný syn, když byl vzdálen od stolu svého otce, se pokoušel ukojit svůj hlad plevami, které pojídali vepři. Pokud nebudete pokračovat, věnovat se pečlivému čtení Bible a růst v poznání Krista, vaše vyhladovělá se snadno vrátí ke krmení se světskými svody a Satan je před vás lákavě rozprostře. Ty však neuspokojí vaši nesmrtelnou duši. Jestliže se však živíte skrytou manou, je-li vaše duše hledáním v Písmu svatém naplňována poznáním a láskou Ježíše Krista, vašeho Pána, nebude nikdy hladovět. „Ježíš jim řekl: Já jsem chléb života. ´Kdo přichází ke mně, nebude už nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude už nikdy žíznit.´“ (Jan 6.35). Pokud se budete posilňovat u Pána, jak nás nabádá ve Slově Božím, vaše „duše bude sycena tukem a morkem“ (Žalm 63.6) (tedy skutečně hutným a výživným pokrmem z pohledu stravování starověkých kultur) a zbytečné a prázdné věci, kterými je svět krmen, pro vás nebudou mít žádný půvab.
Křesťane, pokud chceš stát proti nepříteli, pokud chceš kráčet pokorně a radostně se svým Bohem, pokud chceš být užitečný na vinici Pánově, zkoumej knihy Písma svatého denně a horlivě. Všechno, co je v nich napsáno, je „vdechnuté Bohem a je vhodné k poučování, usvědčování, napravování a výchově ve spravedlnosti. Tak je potom Boží člověk, jak má být, důkladně vyzbrojený pro každé dobré dílo.“ (2. Timoteovi 3.16-17). 

Budete-li mít vážný zájem, rádi vám zašleme zdarma a nezávazně další křesťanské publikace.
Beth – Or, P.O. box 69, 280 50 Kolín 1