Vše o životě a pro život!!


Samson a Dalila

Příběh o lásce a zradě.
Biblické vyprávění o bohatýru Samsonovi je dobře známé. Samson a Dalila – hlavní postavy příběhu lásky a zrady – inspirovaly umělce k vytvoření řady vrcholných děl. Připomeňme alespoň operu francouzského skladatele Saint-Saënse nebo proslulý Rubenův obraz. U nás Samsonovo jméno připomíná úsloví „být silný jako Samson“, které podobně jako postavy Herkula nebo Bořivoje ukazuje na nadlidskou sílu a vítězné hrdinské souboje.
Izrael mezi pohany: Samsonův příběh se odehrává v temných dobách izraelských dějin. Začíná nedlouho po vstupu Izraelců do zaslíbené země – Kenaanu. Po jejím obsazení začal izraelský národ brzy přebírat zvyky tamních obyvatel. Byly to národy, které se vyznačovaly svou mravní zkažeností a krutostí. Součástí náboženských obřadů byla i kultická prostituce a obětování dětí. V Bibli čteme: „Izraelci se dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. Brali si jejich dcery za ženy a své dcery dávali jejich synům a sloužili jejich bohům“. Izraeli hrozilo splynutí s pohanským obyvatelstvem. To Bůh nemohl dopustit, proto povolává Samsona a ustanovuje ho vysvoboditelem a soudcem nad Izraelem. Co bylo pozoruhodného na této osobnosti? Byla to jeho nadlidská síla, kterou Bůh Samsona obdařil. Pojďme se začíst do strhujícího příběhu, který popisuje Bible.
Samsonovo zázračné narození: Samson se narodil v období, kdy se izraelský národ dostal pod nadvládu Pelištejců, bojovného národa, známějšího více jako Filištíni. Rodiče Samsona pocházeli z izraelského kmene Danovců a žili v městě Sorej, asi 22 km na západ od Jeruzaléma. Dlouho spolu neměli děti. Jednou se ženě zjevil Hospodinův posel a řekl: „Hle, ty jsi neplodná, nerodila jsi. Avšak otěhotníš a porodíš syna. Proto dávej pozor, abys nepila víno a nejedla nic nečistého. Jeho hlavy se nesmí dotknout břitva, protože bude od matčina lůna zasvěcen Bohu. On začne zachraňovat Izrael z rukou nepřátel.“ Rodiče pochopili, že se jim má narodit nazír, muž zasvěcený Bohu.
Samsonova první láska: Když Samson vyrostl a dospěl, našel si nevěstu mimo své společenství z nepřátelského národa Filištínů. Rodiče mu svatbu marně vymlouvali. Nevěděli, že ho začal podněcovat duch Hospodinův, aby se stal klínem mezi Izraelem a Filištíny. Pak následuje rychlý sled událostí. Na cestě ke své milé se střetne se lvem a poprvé objeví svou obrovskou sílu; lva roztrhne jako kůzle. Na svatební hostině se Samson sází o 30 košil a svátečních šatů, že nikdo neuhodne jeho hádanku. Když se blíží konec hostiny, svatební hosté nabádají nevěstu, aby přiměla Samsona k vyzrazení hádanky. Vyhrožují: „Jinak tě i s domem tvého otce upálíme!“ Samson se nakonec dá milovanou ženou uprosit a hosté nakonec triumfují. Protože Filištíni Samsona přelstili, měli sázku zaplatit jejich vlastní soukmenovci. Samson se vydává do Aškalón, kde zabíjí 30 mužů, aby jejich sváteční oděv dal svatebním hostům. Poté nahněvaný odchází domů. Mezitím rodiče nevěsty chtějí svou dceru uchránit před pohanou a dají ji jednomu ze svatebních hostů. Po nějakém čase se Samson znovu pokusil obnovit zpřetrhané svazky a šel navštívit svoji ženu. Její otec však setkání nedovolil. Proto se Samson Filištínům pomstil tím, že jim ohněm zničil úrodu. Když ho rozhněvaní Filištíni pronásledovali, Izraelité se zalekli a Samsona jim spoutaného vydali. V tom okamžiku se opět projevila jeho neskutečná síla. V Bibli čteme: „Tu se ho zmocnil duch Hospodinův a provazy na jeho pažích byly jako nitě, které sežehl oheň. Pouta na rukou mu povolila. Našel čerstvou oslí čelist, popadl ji do ruky a pobil jí tisíc mužů.
Samson a Dalila: Dosavadní zkušenosti s nepřáteli se ukázaly být marné. Podruhé se Samson zamiluje do Filištínky Dalily. To je příležitost pro filištínská knížata, která Dalilu za pohádkovou odměnu přemlouvají, aby na Samsonovi vylákala tajemství jeho síly. Naléhá na Samsona, ten zpočátku odolává, ,ale nakonec jí tajemství prozrazuje: „Nikdy se nedotkla mé hlavy břitva, protože jsem od života matky Boží zasvěcenec. Kdybych byl oholen, má síla by ode mne odstoupila, zeslábl bych a byl bych jako každý člověk.“ Toto přiznání se Samsonovi stává osudným. Dalila ho uspí a dá mu oholit vlasy na jeho hlavě. Když jej vydává Filištínům, Samson si pomyslel: „stejně se dostanu ze všeho, jako vždy“. Nevěděl, že Boží síla od něj pro jeho pýchu odstoupila. Filištíni jej pak oslepili a spoutali řetězem. Po čase si Samsona vzala filištínská knížata ke svým modloslužebným radovánkám, kde se měl stát terčem posměchu. Vlasy mu mezitím začaly dorůstat. Samson požádal chlapce, který ho vedl za ruku, aby si mohl sáhnout na sloupy, které držely chrám. Slepý Samson volal k Hospodinu: „Panovníku Hospodine, rozpomeň se na mne a dej mi ještě tentokrát sílu.“ Pak se opřel o nosné sloupy budovy. Čteme: „Dům se zřítil na knížata i na všechen lid, který byl v něm, takže mrtvých, které usmrtil umíraje, bylo víc než těch, které usmrtil zaživa“. Samson se na sklonku svého života zhostil svého úkolu, když zničil pravděpodobně nejdůležitější chrám Pelištejců.
Tajemství Samsonovy síly: Ze Samsonova života známe jen pár krátkých epizod. Víme, že byl nazír – Boží zasvěcenec a byl povolán jako soudce Izraele. Bůh byl s ním po celý život i v situacích, které se pro nás dají jen stěží pochopit. Byl to člověk, který se uměl slepě zamilovat. Láska k Dalile ho přivedla až k pádu. V jeho zamilovanosti mu nebylo podezřelé, proč jeho milovaná Dalila mámí od něj tajemství jeho síly. Aby jejich vztah nebyl narušen, Samson jí otevírá své srdce a vyzrazuje své tajemství. Místo toho, aby se Dalila vzdala svého pohanského způsobu života a přidala se k Izraeli, zrazuje Samsona pro peníze, které byly pro i důležitější než láska. Samsonův pád nezapřičinila jen bezhlavá zamilovanost, ale především jeho pýcha, že se ze všeho dostane sám.
Tento příběh je poučný i pro nás. Mladí lidé, kteří spolu plánují budoucnost, by se měli k sobě hodit nejen fyzicky, ale měli by si rozumět v duševní a hlavně duchovní oblasti. Vztah založený jen na fyzické přitažlivosti nemá dlouhé trvání. Pokud jsou partneři názorově rozděleni, je velké nebezpečí, že jejich soužití brzy zanikne. Mnoho lidí tento fakt nerespektuje, a proto jsme svědky nešťastných manželství a rozvrácených rodin. V případě Samsona a Dalily stála jejich duchovní rozdílnost Samsona život.

Příběh o Samsonovi si můžete přečíst v Bibli v knize Soudců. Její název je odvozen od izraelských hrdinů – vysvoboditelů, kteří byli nazýváni soudci. Jedním z povolaných soudců byla i žena, která před vítězným útokem na kenaanská knížata shromáždila izraelské vojsko na jedné hoře, jejíž hebrejský název u nás rychle zdomácněl. Dnes už by nikdo za tímto běžným českým slovem biblický původ nehledal.