Vše o životě a pro život!!


Evropská unie

   Než Kristus na zemi zřídí své království a opět obnoví rajský stav, dostane Antikrist ve svém „“Edenu“ všechno pod svoji kontrolu. Ještě je knížetem tohoto světa Satan, který tehdy našemu Pánu nabízel všechna království světa a řekl: „Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. (Mt. 4.1-11). Satan, ten drak a starý had, má přece 8 hlav a 10 rohů (Zjevení 12.3). Rovněž jeho poslední světová říše má 7 hlav a 10 rohů (Zj. 13.1). Té dal svoji moc a trůn (v. 2).
   Sotva se to opovážíme říci, ALE
Evropská unie JE tou poslední světovou mocí, jež je v biblickém proroctví popsána. Je to 4. a poslední království, o němž je řeč v proroku Danieli v 2. a 7. kapitole.
V Dan. 7.23 je řečeno: „Čtvrtá šelma představuje čtvrté království, které bude na zemi, odlišné od všech ostatních; pohltí celou zemi, pošlape ji a rozdrtí.“ Evropská centrální banka pod H. Duissenbergem, prvním prezidentem, má své sídlo ve Frankfurtu n. M. Evropský soudní dvůr se 40 soudci sídlí Štrassburku. Každý rozsudek, který je zde vynesen, je definitivní a proti němu již neexistuje žádné odvolání. Euro měna se zavádí. V Bruselu zahájil činnost nový Evropský parlament. Ta majestátní budova nese název „Caprice des dieux“, což znamená “Rozmar bohů“. Všude visí evropská vlajka. Navrhl ji belgický Žid Paul Levi, který hned po válce konvertoval ke katolicismu a r. 1949 se stal vedoucím kulturního oddělení v Evropském parlamentu. Jednoho dne viděl sochu Marie se zlatými hvězdami kolem hlavy pod modrým nebem. K tomu přišel odkaz na svatou ženu s korunou a 12 hvězdami ve Zjevení 12.1 (podle katolického učení je tím míněna Marie), a tak vznikla modrá evropská vlajka se 12 zlatými hvězdami k její oslavě. Papež přece již zasvětil celou Evropu Mariinu „neposkvrněnému srdci“ jako „královně Evropy“. 
   Je stále zřejmější, že veškerá světová moc nalézá vhodný prostor v Evropském domě. Haag byl zvolen za sídlo „světového soudního dvora“. Ve Frankfurtu se staví dalších 15 výškových budov, v nichž bude mít sídlo světový kapitál, totiž všechny důležité národní banky. V úvodnících mezinárodního tisku již můžeme číst titulky „Světový kapitál v jedné ruce!“ Jednota Evropy (a tím vzkříšení Římské říše) je takřka ukončena. TAK se může duchovní moc podpořit tou světskou, převzít opratě a zahájit poslední kolo (Zj. 17). USA, popsané ve Zj. 13.11-18 jako beránek s dvěma rohy, totiž se světskou a náboženskou mocí, se ocitly na druhém místě. USA mají za úkol přimět všechny obyvatele země k tomu vzdát hold první moci: „.. která všecku moc první šelmy (Zj. 13.1-10) provozuje před tváří její; a působí to, že země i ti, kteří přebývají na zemi, klanějí se té šelmě první, jejíž smrtelná rána uzdravena byla.“ (Zj. 13.12-13). Na dálku řízenou „Clintonovou aférou“ utrpěl prezidentský úřad velkou celosvětově vnímanou újmu. EU takový skandál nemá a je prezentována jako světová moc číslo jedna!! Vše probíhá podle předurčeného Božího plánu. 
   O vývoji konečného času by se dalo ještě mnoho psát. My nežijeme v temnotě, ale máme jasně svítící světlo prorockého slova (1. Tes. 5.4, 2. Petr 1.16-21), jež zjevuje všechny souvislosti. Je to prostě nádherné, jak Bůh dává v pravý čas porozumění a JASNO. Také co se týče Izraele a vývoje v onom regionu, můžeme vidět, že všechno jde vstříc vyvrcholení. Dne 4.5.1999 chce Jásir Arafat vyhlásit vlastní palestinský stát a papež svou cestu do Jeruzaléma naplánoval na rok 2000. Čas „uzavření smlouvy“ (Dan. 9.27) se přiblížil.
  Neopomínejte veškeré dění ve světě sledovat v porovnání s naplňovanými biblickými proroctvími!! UJISTĚTE se o svém skutečném postavení před Bohem: Opravdu JSTE Jím ospravedlněni a skutečně Mu patříte, NEBO jen klamete sami sebe a necháváte se ovládat Satanovými intrikami prostřednictvím bezbožné ideologie náboženské a světské, která žene lidstvo do tohoto pozemského pekla??!!

 MÁ TO HÁČEK  
« ztráta národní suverenity
« největší socialistický experiment
« více budeme platit než dostávat
« smlouvy EU uzavírány na věčnost (bez možnosti ovlivnění a odstoupení)
« komisaři EU s neomezenou mocí
« EU je právnické monstrum
« jednací řád komunistického politbyra z Moskvy nápadně shodný s EU v Bruselu
« NEUmožnit EUrototalitu!!!
« NEUvěřit EUroklamu!!
« NEUrychlovat státní sebevraždu!
« NEUmlčovat svědomí!!
« NEUzákonit českou EUtanázii!!
« NEUznat lživou neodvratnost
« NEUklánět se EUrosocialistům
« NEUmírat!!!
Občanské výbory na obranu svobody – OVOS