Vše o životě a pro život!!


Evropská unie

EU je problematický experiment imperialistických entit, motivovaných primárně postkoloniální frustrací a sekundárně tendencí ke kontinentální dominanci! Recirpoční agrese se transformovala do kooperivané expanze ekonomicko-politické a rafinovaně evokuje iluzi integrativního procesu na principu subsidiarity. Parlamentní demokracie je systematicky deformovaná do politicky sterilní diktatury exekutivy, totálně distancované od normality existence Homo sapiens. Rigidní byrokratura atisticky masturbuje rafinovaně formulovanými direktivami k orgasmu totální regulace. Suicidální servilita kolabujících pseudoelit minoritních regionů je explicitní manifestací kombinace subnormální inteligence a tendence participovat na supranacionální kumulaci netransparentních finančních transakcí, spolu s dementní ignorancí historicky definovatelné letální prognózy multinacionálních impérií.
Václav Trojan, místopředseda JČ Svobodných

EU je problematický experiment imperialistických entit, motivovaných primárně postkoloniální frustrací a sekundárně tendencí ke kontinentální dominanci! Recirpoční agrese se transformovala do kooperivané expanze ekonomicko-politické a rafinovaně evokuje iluzi integrativního procesu na principu subsidiarity. Parlamentní demokracie je systematicky deformovaná do politicky sterilní diktatury exekutivy, totálně distancované od normality existence Homo sapiens. Rigidní byrokratura atisticky masturbuje rafinovaně formulovanými direktivami k orgasmu totální regulace. Suicidální servilita kolabujících pseudoelit minoritních regionů je explicitní manifestací kombinace subnormální inteligence a tendence participovat na supranacionální kumulaci netransparentních finančních transakcí, spolu s dementní ignorancí historicky definovatelné letální prognózy multinacionálních impérií.
Václav Trojan, místopředseda JČ Svobodných

JDE TO I JINAK!!
Volební program Strany svobodných občanů zdravě konfrontuje mocenské zájmy velkých stran a vliv Západu!!!
Jsme pro Evropu rovnoprávných států bez ohledu na jejich velikost, o kterou usilovaly generace našich předků. Jsme pro odpovědnost historických států vůči svým občanům. Jsme pro zachování politické a kulturní rozmanitosti, která v žádném případě není překážkou pro hospodářskou spolupráci. Jsme pro ochranu individuálních svobod a občanských i politických práv obyvatel všech evropských států. Jsme proti přebujelé byrokracii a proti tlaku velkých států na přisvojení si stále většího množství moci na úkor občanů v jednotlivých členských zemích.
Jsme pro svobodu, která v sobě zahrnuje i cestování a volný pohyb zboží přes hranice evropských států, a víme, že toho lze dosáhnout bez bruselských institucí (viz Švýcarsko a Norsko). Jsme pro přátelství a mírovou spolupráci evropských národů, které sdílejí základní hodnoty, jimiž jsou pro nás demokracie, respekt k osobním svobodám a volný trh.

1) EU potřebuje opozici

Přejeme si pluralitu názorů na podobu Evropské unie a svobodnou diskusi o všech názorech. V Evropské unii schází skutečná opozice a vládne jediný názor na evropskou integraci, o kterém je v podstatě zakázáno diskutovat a který je navíc masivně prosazován prostřednictvím reklamních kampaní placených z peněz daňových poplatníků. Politikové, kteří podporují vedoucí úlohu tohoto jediného politického názoru, jsou odměňováni formou dobře placených funkcí, nepodléhají téměř žádné veřejné kontrole a běžný občan nemá možnost jejich jednání ani jejich případné odvolání nijak ovlivnit. Je tím porušena zásada spravedlivé soutěže a politické plurality, která je základem kořenů evropské demokratické civilizace.
Přejeme si rovnoprávné postavení evropských států, aby nemohly velké státy diktovat malým své zájmy. Suverenita je jedním z největších přínosů evropské civilizace. Umožňuje rovnoprávné jednání států, ve kterém jsou zohledněny možnosti a síla každého z nich, přičemž každý má také právo svobodně od jednání odstoupit. Kdykoli v dějinách byla zpochybněna nebo oslabena suverenita kteréhokoli, třeba i malého státu, vedlo to k velkému utrpení a dříve či později se občané takového státu rozhodli znovu o svou suverenitu bojovat. Popření nebo oslabení suverenity států nevede k nalezení spravedlivých poměrů v Evropě.
Svobodní kandidují do EP proto, aby spolu s dalšími podobně smýšlejícími silami z ostatních zemí vytvořili skutečnou opozici v Evropském parlamentu. Opoziční poslání chápou Svobodní jako povinnost připravovat alternativní politické návrhy a projekty, které ve spravedlivém systému musí dostat stejnou publicitu jako ty, které předkládá držitel politické moci. Svobodní si jsou vědomi, že úsilí o spravedlivé poměry v Evropě teprve začíná.
2) Chceme se pokusit EU změnit k lepšímu
Projekt Lisabonské smlouvy chce nepozorovaně překlopit dosavadní mezivládní spolupráci do zárodečné podoby jednotného evropského nadstátu. Dosavadní právo občana ovlivňovat politické poměry v zemi, kde žije, prakticky zmizí. Trvalý pakt evropských socialistů a lidovců znamená, že nezávisle na vůli většiny obyvatel evropských států hrozí, že jedna jediná politická skupina bude v EU navždy zastávat vedoucí úlohu. Stručně řečeno se tak prosazuje vláda Německa a Francie nad zbytkem Evropy. Nebojíme se údajné izolace, která má být trestem za nesouhlas s Lisabonskou smlouvou, jež má oslabit váhu České republiky při rozhodování o evropské legislativě. Taková izolace nehrozí. Svobodně říkáme, že Lisabonská smlouva hrubě odporuje zájmům českých občanů i České republiky.
Konec studené války a konec explicitního socialismu v Evropě 20. století je tak zásadním zlomem v dějinách, že je nezbytné vrátit se na samý začátek a zcela znovu začít jednat o uspořádání evropských poměrů. Přejeme si, aby nové uspořádání EU bylo přehledné, spravedlivé a podle zásad mezinárodního práva výhodné pro všechny účastníky takové spolupráce. Budeme vždy usilovat, aby nedocházelo k potlačování svobodné diskuse o uspořádání EU.
3) Rozumné hospodaření v EU
Financování EU se zakládá na spleti plateb, odvodů, dotací a výjimek. Zhruba dvě procenta našich daní posílá česká vláda jako příspěvek do Bruselu. Naše města pak musí složitě a draze žádat o dotace, kterými se naše peníze po splnění složitých podmínek vracejí zpět formou čerpání tzv. evropských fondů.
Pro přerozdělování peněz prostřednictvím evropských dotací nejsou žádné důvody. Toto přerozdělování vede jen k obrovskému plýtvání omezenými zdroji. Svobodní jsou pro zásadní omezení příspěvku do EU a pro takovou změnu rozdělení výnosu daní, aby obcím a krajům zůstával větší díl a nemusely tak žádat o dotace. Chtějí-li některé státy poskytovat podporu jiným zemím na evropském kontinentě, mají tak činit přímo na základě vlastního rozhodnutí a s vědomím svých vlastních občanů.
Až se budou v EU dojednávat pravidla pro platby a dotace na léta 2014-2021, budeme prosazovat zrušení systému členských příspěvků a dotací, alespoň pro Českou republiku. Systém, kdy Velká Británie, Německo, Nizozemí a Švédsko mají slevy ze svých příspěvků, a kdy i na takové místní záležitosti jako jsou svodidla u silnic nebo tramvajové zastávky se musí žádat o dotace přes Brusel, je nespravedlivý, byrokratický, drahý, a proto neudržitelný.
4) Chceme mít právo snížit si daně
Daně jsou jedním z nejdůležitějších politických témat. Proto právo určovat daně se musí plně vrátit do kompetence členských států. Pokusy EU určovat minimální sazby DPH a spotřebních daní, příkazy zavést daně z plynu, elektřiny, uhlí a jiných paliv jsou útokem na svobodnou konkurenci a zákonitě ohrožují hospodářský růst.
Svobodní usilují o svobodnou tvorbu cen všech energií bez jakýchkoli dotací a kvót, protože jedině tak můžeme v budoucnosti efektivně řešit náhradu jednoho zdroje energie jiným, výhodnějším, ekologičtějším.
5) Liberalizace obchodu
EU zcela kontroluje pravidla pro dovoz a vývoz zboží. Svobodní požadují otevření trhů EU navenek, aby producenti banánů, jízdních kol a dalšího zboží za hranicemi EU mohli do České republiky posílat své produkty levněji bez celních a kvótních omezení a aby čeští exportéři včetně zemědělců mohli volně vyvážet zboží do celého světa.
Jsme pro liberalizaci obchodu uvnitř EU, zejména pro odstranění produkčních kvót, kdy EU např. zemědělcům nařizuje kolik čeho smějí produkovat, a pro odstranění zemědělských dotací. Nejspravedlivější a nejefektivnější bude, když nebude žádné dotace dostávat ani český ani rakouský či francouzský zemědělec a kdy se bude moci každý sedlák soustředit na vlastní hospodaření a nebude muset primárně přemýšlet jaký formulář EU a jak vyplnit, aby mohl přežít „díky“ evropským dotacím.
6) Referendum o zavedení eura
Zavedení eura má nepochybně výhody i nevýhody. V minulém roce (tj. v období ekonomického růstu) silná koruna pomáhala tlumit inflační tlaky. V současné době, kdy je český export postižen poklesem poptávky, oslabující koruna pomáhá vývozcům uspět na zahraničních trzích, kde mohou díky levnější koruně zlevnit, uchovat si svůj odbyt a dobývat nové trhy. Zároveň se tím udržuje zaměstnanost v mnoha výrobních i exportních firmách. Tyto výhody ze zachování koruny u mnoha občanů stále převažují nad pohodlím, které by zavedení eura přineslo pro cestování a obchod.
O zrušení koruny a zavedení eura by mělo rozhodnout referendum. Jen tak se prokáže, zda je v dané době zavedení eura v zájmu většiny lidí, či nikoliv. 
7) EU má alternativu
Většina českých parlamentních stran naprosto pasivně přijímá obecně propagovanou jedinou možnost vývoje EU. Svobodní budou naopak vždy hájit zájmy občanů České republiky. Svobodní namísto rezignace, která se smiřuje se současnými trendy v EU, budou aktivně hájit to dobré, co evropská integrace přináší, a odstraňovat její vady. Evropská unie se musí přeměnit ve společenství suverénních demokratických států, které dobrovolně spolupracují na základě principu rovnoprávnosti. Svobodní chtějí úspěšnou budoucnost Evropy, což vyžaduje zásadní změnu současného trendu evropské politiky a zásadní změnu složení Evropského parlamentu.