Vše o životě a pro život!!


Drogy

Ze Zpravodaje Brněnské tiskové misie (BTM) 5/1996

Drogy. Toto slovo slyšíme kolem sebe stále častěji. Týká se i nás - křesťanů? JISTĚ, vždyť nám není lhostejný osod tisíců převážně mladých lidí, kteří se dostali do pasti drogové závislosti. Řada křesťanských organizací se již tímto problémem profesionálně zabývá. Proto jsme pro tyt účely připravili letáček "Nejvyšší cena". Vznikl ve spolupráci se sdružením A-klubů v brně, které se zabývají touto problematikou. Z jejich materiálů uvádíme několik myšlenek o situaci kolem nás:
V čem je podstata problému, že se tolik převážně mladých lidí obrací k drogám? Drogově závislí, kteří k nám přicházejí, svoji drogu prožívají především jako skutečný "milostný vztah" a svoji drogu si personifikují. Jen tak se nám může podařit pochopit celou hloubku tohoto problému. Člověk, který žije v milostném vztahu, je ochoten podřídit mu celý svůj život, změnit životní styl pracovat pro něj bez odpočinku a někdy obětovat i svůj vlastní život. 
Důvody, proč mladí lidé začínají s drogou: Drogová závislost začíná jedním nápadem, ospravedlňuje se nesprávným myšlením, šíří ji duchovní hlad a žízeň a je podpodrována nesprávným pohledem na řeení životních problémů.
Jaký je postoj společnosti u nás? Celkový pohled je rozpačitý. Masmédia se utápí v senzačních zprávách a filmech, veřejnost - přestože se cítí problémem ohrožena - ho raději ignoruje, policie se teprve učí, lékaři sbírají zkušenosti - práce je však téměř bezvýsledná, namáhavá a nedoceněná. Školy neberou problém dostatečně vážně, státní instituce teprve hledají ucelenou koncepci pro boj proti drogám. Vážným nebezpečím je experimentování s drogami u mladé generace. Dnes se v našich poradnách objevují stále častěji 13- až 16-leté na drogách závislé děti. Předpovědi odborníků varují: V nejbližších letech můžeme očekávat katastrofu. Dnes je již potvrzeno, že až 35 % mladých lidí ve středoškolském věku aspoň jednou užilo drogu. Např. v Brně je to teoreticky až 17.000 středoškoláků a učňů! Můžete být schopni zbavit mladého člověka jeho fyzické touhy po heroinu, rozpouštědlech nebo alkoholu. Pokud však nevyléčíte celého člověka, ale jen jeho návyky, pak symptomy odejdou, ale nemoc přetrvává. Ano, to můžeme potvrdit i ze svědectví v dopisech, které dostáváme. 
Je jen jediný Lékař a Zachránce z jakýchkoli závislostí - Pán Ježíš Kristus. Jen On dokáže uzdravit celého člověka a učinit ho naprosto svobodným. Jen On může dát člověku opravdový pokoj, radost a správný životní směr.
- Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s Ním.
- Ježíš přišel dát život v hojnosti!
- On na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom hříchům zemřeli a živi byli spravedlnosti. Jeho ranami uzdraveni jste!
- Ježíš je stejný včera, dnes i navěky!
- Dobrořeč, duše má, Hospodinu a nezapomínej na žádná Jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny tvé nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vysvobozuje ze zahynutí tvůj život a korunuje tě svým milosrdenstvím!
- Synu můj, věnuj plnou pozornost mým slovům! K mým výrokům nakloň své ucho, ať nesejdou ti z očí. Střez je v hloubi svého srdce. Dají život těm kteří je nalézají, a zdarví celému jejich tělu. Především pak střeza chraň své srdce, neoť z něj pochází život!
- V Kristu Bůh smířil svět se sebou, nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat to smíření. Proto my na místě Kristově prosíme: SMIŘTE SE S BOHEM!
- Ježíš říká: "Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny - a já vám dám odpočinout! Pojďte ke mně, slyšte má slova a budete živi!"
- Čiňte pokání a věřte evangeliu!
- Neboj se, jen věř!