Vše o životě a pro život!!


Bůh tě hledá

Už jsi slyšel tu jedinečnou zprávu, která může od základů změnit život každého člověka? BŮH, samotný Stvořitel nebe i země tě naléhavě hledá!! Chce se s tebou setkat a dát tvému životu nový směr. Stvořil i tebe a má tedy plné právo na tvůj život. Respektuje však tvou vlastní volbu, čeká na tvé rozhodnutí. Bůh tě vidí a dovře tě zná. Ví, co si myslíš, co říkáš a děláš v každé chvíli. Volá tě, chce tě zastavit na tvé vlastní cestě, plné hříchu, vzdoru a bezbožnosti. Mluví k tobě v nejedné těžké chvíli tvého života, v nejedné bezesné noci. Ale tys nechtěl a nechceš slyšet. Utíkáš před Ním. Proto je tvé srdce plné nepokoje a trápí tě neznámý strach a selhávají ti nervy. Bůh tě však hledá. Zastav se na chvíli a uvažuj!
Bůh tě miluje. Cožpak jsi Jeho lásku ve svém životě nepocítil? Cožpak se ti nevede často lépe, než by sisi zasloužil? Ale ty stále běduješ: "Proč je můj život plný bolesti a zármutku? Proč je na světě tolik soüžení, smrti a utrpení nevinných? Může být Bůh ještě láska?" Zkus však být sám k sobě upřímný: Přemýšlel jsi někdy ve svém životě, jak chce Bůh, abys žil? Nyní však ve SVÉ bídě vidíš, kam to člověk bez Boha dotáhne! A Bůh tě přesto miluje! Právě tebe. Největším důkazem Boží lásky je Ježíš Kristus, který přišel "zachránit to, co zahynulo". On zemřel na kříži i za tebe! Tam také prolil svou nevinnou krev. Nechceš tedy celý svůj zkažený, poskvrněný a pomrhaný život svěřit Jemu? To je jediná cesta záchrany! Jiné cesty není. Přiznej Pánu Ježíši svou hříšnost a vyznej Mu svoje přestoupení v upřímné a dětské víře, že tě slyší. On vyslyší každého: "Jestliže doznáváme své hříchy, věrný je Bůh a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy a očistil nás od každé nepravosti" (Bible, 1.Jan 1.9). Naplní tě svým pokojem a skutečnou radostí, dá ti jistotu věčného života. Můžeš s Ním začít nový život.
Bůh tě potřebuje! Zní to neuvěřitelně? Ale je to tak. Pán Bůh chce právě tebe. Ve svém nebeské království má pro tebe místo. Zve tě i ke spolupráci, rád by tě učinil zachráncem jiných. To je ta nejvznešenější úloha pro člověka - přivádět zoufalé ke Kristu, přivádět otroky hříchu k Tomu, který vysvobozuje. Nepodléhej dál vlivu tohoto světa, ten tě nikdy neuspokojí! A hlavně: neztrácej drahocenný čas! Člověk nikdy neví, kdy jeho život skončí. Bůh tě však již dnes potřebuje. Najde tě??!!