Vše o životě a pro život!!


Bůh ano, ALE proč také Ježíš?

Myslím, že Bůh opravdu existuje. Přece musí být nad námi něco většího a dokonalejšího, než jsme my lidé. V takového Boha věřím. Ale co mají křesťané neustále s tím svým Ježíšem, tomu prostě nerozumím! Stručně řečeno: Bůh ano, ale proč ještě Ježíš? takto uvažuje mnoho lidí. Věří v existenci Boha, ale s Ježíšem si vůbec nevědí rady. Nanejvýš si vzpomenou, že chodil kdysi po této zemi, že to byl dobrý člověk, dokonce mimořádný člověk, lepší než jsme ny lidé. Ale potřebuji ho vůbec k víře v Boha? Tato otázka není nijak nová. Setkával se s ní za svého života sám Ježíš a také v průběhu dějin byla vždy znovu kladena. Co je tak zvláštního na Ježíši Kristu? 
1. V Ježíši Kristu přichází Bůh za námi. Lidé často říkají: "V Boha sice věřím, ale ve skutečnosti o něm vlastně nic nevím." Může se člověk o Bohu vůbec neco bližšího dovědět? ANO, může. Bůh už se lidem dal poznat. Sestoupil osobně na naši zem, aby žil mezi námi. V Ježíši Kristu se Bůh stal člověkem. Jeho slova a činy nám zjevují podstatu Boha, seznamují nás s Božím myšlením. V Ježíši Kristu se neviditelný Bůh stává viditelným. Bible o tom říká: "V něm je přece vtělena všechna plnost Boží." (Koloským 2.9). Toužíš upřímně poznat Boha, Stvořitele vesmíru? Přečti si v Bibli příběhy o životě Pána Ježíše!
2. V Ježíši Kristu odpouští Bůh naši vinu. Ruku na srdce: Kdo z nás je absolutně bez chyby? každý se v životě dopouští menších či větších provinění na svých bližních, často na sobě samém, ale i na Bohu. A na kontě našeho života rote položka "má dáti"! Kdyby nám Bůh vystavil účet, nikdo by jej nemohl zaplatit. Sebevětším úsilím totiž nemůžeme své hříchy před Bohem smazat. Ale to také není nutné. Bůh už za nás zaplatil. Ježíš vzal na sebe naši vinu a zemřel za naše hříchy. Satčí tomu jen uvěřit. Citujeme apoštola Pavla: "Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž." (Koloským 2.14). Uvědomuješ si svá provinění a toužíš po odpuštění? Přijmi oběť Ježíše za své hříchy!
3. V Ježíši Kristu nám Bůh dává věčný život. Přiznejme si: Nikdo z nás nemyslí rád na smrt. Představuje smrt konečnou tečku za naším životem? Je tomu tak doopravdy? Bůh nechce, aby smrtí vše skončilo. On nás miluje a touží být s námi po celou věčnost. Proto zbavil smrt moci tím, že Ježíše vzkřísil z mrtvých. Zmrtvýchvstalý Ježíš je zárukou nové budoucnosti - našeho věčného života v nebi. Života bez trápení, ve věčné radosti. Bible uvádí: "Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu." (Římanům 6.23). A proto, pokud nechceš, aby měla smrt ve tvém životě poslední slovo, věř v Ježíše!!