Vše o životě a pro život!!


Bože, proč?

Válka: 65 milionů mrtvých - bilance 2 světových válek. Hlad: 100.000 lidí umírá každý den hladem. Zločiny násilnictví: Vzrostly od roku 1953 asi o 300 %. V tomto výčtu by bylo možné libovolně pokračovat. Mnoho lidí pak z toho uzavírá a táže se: "Kde však je Bůh?" Kde byl Bůh v poslední světové válce, když byly masakrovány miliony Židů a usmrcovány v plynových komorách? Proč válkám nezabrání? Proč mlčí, když každého roku umírá potratem 100.000 dětí (toto hrozné číslo je nejméně 3x vyšší)? Stále roste počet sexuálních zločinů. Proč Bůh proti tomu nic nedělá? Nemoci jako AIDS nebo rakovina nahánějí lidem strach a hrůzu. Kde je Bůh, když denně tisíce lidí umírají hladem? A co stále rostoucí počet lidí závislých na drogách a alkoholu? Je-li Bůh všemohoucí, proč tyto bídy dopouští?? I vy se tak ptáte?? I vy patříte k těm, kteří chtějí posadit Boha na lavici obžalovaných? Anebo jste jedním z těch, kteří Boha jednoduše vyškrtli? Dejte Mu přece možnost zodpovídat se a odpovědět na tyto otázky! Co asi uvede "obžalovaný Bůh" na svou obhajobu anebo čím vyvrátí své nařčení?
Bůh řekl: "Trestati tě bude zlost tvá a odvrácení tvá domlouvati budou tobě. Poznej tedy a viz, že zlá a hořká věc jest, že opouštíš Pána Boha
svého a není bázně mé při tobě." (Jeremiáš 2.19). "Zjevuje se zajisté hněv Boží proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí popírají pravdu. .. Proto i Bůh vydal je v žádosti srdce jejich...!" (Římanům 1.18-32). "Aj, není ukrácena ruka Pána, aby nemohla zachovati, aniž jest obtíženo ucho jeho, aby nemohlo slyšeti. Ale nepravosti vaše rozloučily vás s Bohem vaším." (Izaiáš 59.1-2). Chápete, CO vám tím Bůh chce říci? Je to snad Boží vina, že my jsme si zvolili za životní heslo hřích? Má v ruce vražednou zbraň Bůh a nebo my? Zavedl volnou lásku Bůh?? Předmanželské a mimomanželské pohlavní styky, pyšně nazýváme láskou - a za násldky má odpovídat Bůh?? A Bůh říká: "Proto já také cestu jejich na hlavu jejich obrátím, neodpustí oko mé, aniž se slituji.." (Ezechiel 9.10). Cožpak potraty, plynové komory a letecké bomby jsou Boží vynálezy? Je to snad Jeho vina, že nedokážeme žít se svým sousedem v míru? Úspěchy ve škole nebo v zaměstnání jsozu přirozeně vaší zásluhou. Všechny velké vynálezy jsou  samozřejmě (!!) zásluha nás - lidí, ALE války atd. mají být neklamným důkazem toho, že Bůh neexistuje?? Pravý opak je pravdou! Války, koncentrační tábory, zločiny a zemřelí hladem dokazují, že je tu hřích a že to, co říká Bible, JE pravda!! "Vy pak toho svatého a spravedlivého (Ježíše Krista) odepřeli jste se, a prosili jste za muže vražedníka, aby vám byl dán." (Skutky 3.14). 
Bůh skutečně je! A je to takový Bůh, který nepřihlíží nečinně, nýbrž už dávno reagoval. Nechal vás, abyste si dělal, co byste chtěl. "Inu," řeknete teď možná. "že nějaký Bůh je, tomu bych ještě věřil. Ale mluvit o tom, že takový Bůh je všemohoucí, to je přece skutečně přehnané. Proč nezabránil, abych hřešil? Proč nezabránil, abych se pokoušel řešit své problémy alkoholem? Může to být ten tolik vychvalovaný ´milý Bůh´?" Chtěl byste jako nějaký počítač fungovat bez mozku, býts tále poháněn dělat věci, které nechcete? Být takovou loutkou úpřece nesnese žádný člověk. A pokud jde o tzv. "milého Boha", takový Bůh skutečně je výmyslem lidí. Představa, že Bůh je starý muž s dlouhým plnovousem a laskavým pohledem, že to je muž bez vlastní vůle a nemající moc prosadit své myšlenky - je pouhá fata morgána, pouhý výplod mozku, bez jakéhokoli pojítka se skutečností! "Čisté jsou tvé oči, takže na zlé věci hleděti a na bezpráví se dívati nemůžeš." (Abakuk 1.13). 
Proto i vám platí Boží příkaz učinit pokání! "Dnes uslyšeli-li byste hlas jeho, nezatvrzujte srdcí svých." (Židům 3.7-8). "Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný!" (Jan 3.16). "Či snad pohrdáš bohatstvím dobrotivosti jeho a trpělivostí i shopvívavostí, nevěda, že dobrotivost Boží ku pokání vede tě?" (Římanům 2.4). "Jestliže budeme vyznávati hříchy své, věrný jest Bůh a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy a očistil nás od všeliké nepravosti." (1.Jan 1.9).
Dejte se smířit s Bohem, když Mu vyznáte své hříchy! Dokud tento krok neučiníte, platí pro vás rozsudek že v tomto čase a pak věčně budete od Boha oddělen. Bůh říká: "Skrze sebe přisáhl jsem - slovo, které nepůjde nazpět: Že se mně skláněti bude všeliké kolenu a přísahati každý jazyk." (Izaiáš 45.23). Jsou jen dvě možnosti: buď to uděláte dnes - anebo v den soudu. Jenže potom už bude příliš pozdě hledat Boží milost! Spravedlivý a svatý Bůh vás má rád, proto vám dnes posílá toto varování i pozvání.
Čtěte Bibli - Boží slovo!!