Vše o životě a pro život!!


Alternativní medicína a víra

Malé děvčátko v předškolním věku bylo přijato na dětskou jednotku intenzivní péče z důvodu náhle vzniklé dušnosti. Rodiče pozorovali již několik dní kašel, avšak během poslední noci začalo být dýchání natolik ztížené, že museli vyhledat lékařskou pomoc. Hrudníček dítěte vykonává namáhavé pohyby, aby překonal odpor v dýchacích cestách. Srdeční činnost je výrazně zrychlená, aby krevní oběh mohl tímto způsobem vyrovnat nedostatek kyslíku ve tkáních. Dítě dostává kyslíkovou masku a v krátkých intervalech vdechuje roztoky léků, které mají za úkol rozšířit průdušky. Do žíly jsou podávány hormonální léky, které mají silné protizánětlivé účinky. Na monitoru nad postýlkou probíhají barevné čáry a blikají čísla, která informují lékaře o dýchání, práci srdce a nasycení krve kyslíkem. Vše proto, aby se předešlo náhlému vyčerpání organismu v akutně vzniklém astmatickém záchvatu. Tento závažný stav však má dítě potřetí. Rodiče opakovaně obdrželi doporučení k alergologovi. Ten navrhoval léčbu pomocí účinných léků ve sprejích, které jsou dnes celosvětově používány pro stabilizaci astmatu. Rodiče však mají o této léčbě pochybnosti, zvláště kvůli možným vedlejším účinkům. Hledali proto pomoc v tzv. alternativní medicíně. Dítě absolvovalo léčbu homeopatiky, akupunkturu a psychotronické léčení. Svůj pozitivní postoj k těmto léčebným metodám rodiče dítěte zdůvodňují tím, že jsou věřící.

Víra - ale v co? Mnoho lidí dnes věří v určitou neosobní sílu, kosmickou energii, která proniká celým vesmírem a také člověkem. Správné naladění na tuto energii údajně přináší zdraví a rovnováhu v celém organismu a nedostatek této energie způsobuje nemoc a porušení celkové rovnováhy. Člověk má tedy hledat souzvuk s touto kosmickou silou. Tyto myšlenky vůbec nejsou nové. Už staří Číňané věřili, že vesmírem protéká tajuplná síla Čchi. Pomocí akupunktury - napíchávání jehel do těla člověka - se domnívali, že navozují správné proudění energie Čchi v lidském organismu. V hinduismu se taková neosobní kosmická energie jmenuje Prana. Při cvičení jógy měla během dechových cviků vstupovat do těla orávě tato energie. V 19. století Samuel Hahnemann vytvořil léčebný systém zvaný homeopatie, při němž nemocným podával léky, které neobsahovaly prakticky žádnou léčebnou látku, ale byly nabity životní energií. Dnešní psychotroničtí léčitelé se odvolávají na existenci kosmické síly, kterou jsou schopni nashromáždit a pak ji použít k léčení nemocných míst v těle člověka. Problémem je, že existenci této tajuplné síly se zatím nikomu nepodařilo prokázat. Účinnost metod tzv. alternativní medicíny většinou nepřesahuje účinek sugesce a samotné víry v účinnost těchto metod. Léčení závažných onemocnění těmito způsoby pak často přivádí nemocné lidi do stavu, v jakém se například ocitla výše uvedená malá pacientka. Tyto metody však přesto zůstávají i nadále pro řadu lidí přitažlivé, protože údajně vedou k harmonii s přírodou, nemají nežádoucí účinky a uvádějí člověka do obalsti víry a duchovna.

Osobní Bůh v Ježíši Kristu. Existuje ovšem nepřekonatelně lepší nabídka: víra v osobního Boha. Bůh totiž nikdy nebyl a ani není nějakou neosobní kosmickou silou. Jeho nekonečná moc se zviditelnila ve stvoření Vesmíru, který pulzuje podle pravidel, která určil On sám. Jeho nesmírná inteligence se projevila ve stvoření záhady života a v tvorbě genetické informace všech živých organismů. K pouhému dešifrování genetické informace člověka byl zapotřebí několika desítek letz, obrovskho týmu vědců z celého světa a finančních zdrojů ve výši mnoha miliard dolarů. Jestliže k odhalení tajemství života je zapotřebí tolik inteligence, důvtipu a cílevědomého nasazení lidské vůle, pak tvůrcem celého zázraku života nemůže být neosobní kosmická energie. Musí to být Někdo, kdo tuto inteligenci nekonečně převyšuje! Existence takové neomezeně mocné a inteligentní bytosti by nás mohla naplňovat pouze strachem a obavami, kdybychom nevěděli, že je také nekonečnou láskou. Touto bytostí je Bůh, který se nám dal poznat tím, že se vtělil do lidského těla a přišel na tento svět v podobě Ježíše Krista. Žil zde mezi hříšnými a nedokonalými lidmi dokonalý život a nakonec zemřel na kříži za naše hříchy jako oběť smíření mezi Bohem a lidmi. Třetího dne byl vzkříšen a žije věčně. Nabízí každému milost a spasení. Žádá však po nás, abychom ho uznali jako svého Pána a podřídili se Jeho vůli. Takový Bůh plný lásky je zjeven člověku v Božím slově - Bibli.

Volba je na tobě! Ke spojení s Bohem a dosažení vnitřní harmonie, po které člověk tolik touží, není tedy zapotřebí podstupovat nějaké podivné praktiky, absolvovat psychotronické seance, vstřebat kosmickou energii při cvičení jógy nebo hledat zdokonalení v meditaci. Spojení s Bohem umožnil On sám - nekonečný Bůh v osobě Ježíše Krista. nabízí nám své přátelství i přesto, že my lidé jsme k němu od své přirozenosti nastaveni nepřátelsky. Jaká je to úžasné nabídka! Bůh není slepá síla osudu, která je necitlivá k lidskému utrpení a strádání. Žil zde mezi námi a svou lásku dokázal během svého působení na této planetě.Miloval ubohé, nemocné trpící a opomíjené. Svou lásku nabízí také tobě! Hledání souzvuku s neosobní kosmickou energií, která je slepá a nemůže vnímat osud jecdnotlivce, je nesrovnatelné s vírou v osobního Boha. Volba, koho chceš v životě uctívat, je jen na tobě.