Vše o životě a pro život!!


Adam a Eva - Můžeme se vrátit do ráje?

Při zmínce o Adamovi a Evě si většina lidí vzpomene na často používaná úsloví – začínat od Adama, být v Adamově rouše, Adamovo žebro, žít si jako v ráji. Vybaví se jim také příběh o hadovi a jablku, které Adam a Eva jedli a byli proto vyhnáni z ráje. Samotný příběh si však v Bibli přečetl málokdo. V čem může být pro nás aktuální dnes? 
Kdo by neslyšel o prvních lidech na zemi – o Adamovi a Evě?? Ani ti,kteří tvrdí, že tento příběh nikdy nečetli, se s ním čas od času setkávají v úslovích: Chceme-li něco vyprávět od začátku, začneme „od Adama“;pokud se někdo objeví „v Adamově rouše“, je nahý, bez šatů. Jistě znáte i jiná úsloví: „Adamovo žebro“, nebo „žít si jako v ráji“. A jak je to s pověstným „jablkem“, které Adam a Eva jedli a byli proto vyhnáni z ráje? Tyto a podobné obraty, které často používáme v běžné mluvě, jsou vzaty z Bible. Může příběh o Adamovi a Evě něco říct nám, moderním lidem? Zkusme nahlédnout do dávné historie.
Život v ráji. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho jako muže a ženu. První lidé – Adam a Eva žili na naší Zemi v dokonalé harmonii s Bohem a přírodou. Jejich život byl beze strachu z nemocí, stárnutí, smrti, ztráty blízkého člověka nebo přírodních katastrof. Měli prostě rajský, pohádkový život. Bůh jim požehla ě řekl jim: „Ploďte se a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.“ Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm.“ Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. A pak člověku přikázal: „Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti.“ 
První hřích. Jednoho dne si Eva vyšla na procházku. Ocitla se místech, kde rostl strom se zakázaným ovocem. Zpozorovala z dálky, že větve jsou obtíženy krásným ovocem. Zahlédla však na stromku i něco jiného. Když přišla blíž, uviděla, že je to had. Asi se ulekla, když ji najednou oslovil lidskou řečí. Skrze hada promluvil satan – nepřítel Boží i lidský. Nebyla to však zlá slova, ale milá a přívětivá: „Podívej, to je krásný strom! Proč nejíte jeho ovoce? Cožpak vám nemůže Bůh dopřát, abyste jedli ovoce ze všech stromů?“ Eva odpověděla: Smíme jíst ovoce ze všech stromů. Jenom ovoce ze stromu, který je uprostřed ráje, jíst nesmíme, abychom nezemřeli.“ – „Kdepak, nezemřete!“ odpověděl had. „Naopak, v kterýkoli den z něho budete jíst, otevřou se vám oči a budete jako bohové.“ Eva tedy vzala z jeho plodů a jedla a dala také svému muži, který byl sní, a on též jedl. Oběma se otevřely oči: poznali, co je dobré a zlé, ale neměli sílu se dobrého držet a zlého se vyvarovat. Tak vpustili první lidé hřích do srdce hřích. A nich přešel na všechny jejich děti a potomky. Všichni jej zdědili jako strašnou, nakažlivou nemoc až do dnešních dnů. Proto nacházíme tolik zlého na druhých i na sobě.
Vyhnání z ráje. Když se některý z členů rodiny zachová bezohledně a sobecky, neodnese to jen on sám, ale trpí tím celá rodina. Adam a Eva si svojí neposlušností vysloužili vyhnání z ráje. Bůh řekl Adamovi: „Uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechť jezem prokleta, po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš.“ Tak promluvil Bůh a od té doby je tomu tak stále. Všichni lidé musí zemřít. Odplata za hřích je smrt. Hříchem Adama a Evy skončil lidem bezstarostný život v Boží přítomnosti a začal život plný problémů, starostí a nemocí. 
Je možnost návratu do ráje? Přesto všechno nepřestal Bůh lidi milovat. Ztraceným dětem zůstal Otcem a v zaslíbení o Spasiteli dal hříšnému člověku jasný paprsek naděje. V určený čas poslal na naši Zem svého Syna – Ježíše Krista. Který vzal na sebe trest za naše hříchy. Svou smrtí na kříži nás smířil s Bohem. Pro každého nyní platí Boží zaslíbení, že ten, kdo v Ježíše uvěří, má život věčný. Ježíš chce každému pomoci v boji proti hříchu, abychom obstáli a mohli se vrátit do harmonického života s Bohem.
A jak je to s pověstným jablkem, které Adam a Eva jedli a byli proto vyhnáni z ráje? V Bibli se nemluví o jablku, ale o ovoci ze stromu, z něhož Bůh zakázal jíst. Slovo jablko se však v latině shoduje s výrazem pro zlo, v obou případech je to slovo malum.